مقاله مقايسه زمان واکنش ساده و انتخابي ورزشکاران دختر و پسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۹۴ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه زمان واکنش ساده و انتخابي ورزشکاران دختر و پسر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان واکنش
مقاله زمان واکنش ساده
مقاله زمان واکنش انتخابي
مقاله ورزشکار
مقاله جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كساييان امير
جناب آقای / سرکار خانم: كيان زاده اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي ثاني سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: فهيمي نژاد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: زمان واکنش (RT يا Reaction Time) يکي از عوامل مهم تصميم گيري و نشان دهنده سرعت پردازش اطلاعات (IP یا Information Process) است که مي تواند بر اجراي مهارت هاي ورزشي اثرگذار باشد، ولي اختلاف آن در بين واکنش هاي بينايي و شنوايي زنان و مردان ورزشکار در هاله اي از ابهام است. هدف از مطالعه حاضر، مقايسه زمان واکنش ساده ( SRTيا Simple Reaction Time) و زمان واکنش انتخابي (CRT يا Choice Reaction Time) بينايي و شنوايي ورزشکاران دختر و پسر مي باشد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصيفي مي باشد که در آن ۱۰۰ شرکت کننده (۵۰ دختر و ۵۰ پسر) راست دست با ضريب هوشي بالاتر از متوسط از دانشجويان تربيت بدني دانشگاه تهران با دامنه سني ۱۸ تا ۲۵ سال در آن شرکت داشتند. ابزار جمع آوري داده ها دستگاه اندازه گيري RT دست بود. داده ها با استفاده از آزمون F به وسيله نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ تجزيه و تحليل شدند (P<0.05).
يافته ها: نتايج نشان داد که در بين دختران و پسران ورزشکار مقادير SRT بينايي (به ترتيب ۰٫۱۵۴±۰٫۲۳۳ در مقابل ۰٫۱۷۲±۰٫۲۲۹) (P=0.161)،SRT  شنوايي (به ترتيب ۰٫۱۸±۰٫۲۳۴ در مقابل ۰٫۱۹۶±۰٫۲۳۳) (P=0.837) و CRT بينايي (به ترتيب ۰٫۱۷۱±۰٫۴۴۰ در مقابل ۰٫۱۱۵±۰٫۴۸۱)(P=0.409)  اختلاف معناداري نشان نداد. تنها CRT شنوايي در پسران نسبت به دختران به طور معناداري سريع تر بود (به ترتيب ۰٫۱۱۵±۰٫۴۸۱ در مقابل ۰٫۱۴۱±۰٫۴۸۴) (P=0.0001).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج به دست آمده در بين زمان هاي واکنش ورزشکاران، فقط CART تحت تاثير جسيت قرار مي گيرد.