مقاله مقايسه زيست سنجي دو زير گونه اسمي Barbus capito capito وBarbus capito conocephalus در حوزه جنوبي درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۶۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه زيست سنجي دو زير گونه اسمي Barbus capito capito وBarbus capito conocephalus در حوزه جنوبي درياي خزر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Barbus capito
مقاله تحليل هاي آماري
مقاله تحليل مولفه هاي اصلي
مقاله واريته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي الهي جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي Barbus capito توسط (۱۹۴۸-۱۹۴۹) Berg و برخي ديگر از مولفان دو زيرگونه معرفي شده است. براي تشخيص اين ۲ شکل بر روي ۳۵ نمونه كه در حوزه جنوبي خزر جمع آوري شده بودند، اندازه گيري انجام شد. تمام اين نمونه ها در ناحيه جنوبي درياي خزر گردآوري شده اند و جزيي از نمونه هاي موجود در موزه تاريخ طبيعي کانادا(CMN)  هستند. براي تحليل تفاوت هاي مورفولوژيک آنها از تحليل هاي آماري PCA و DFA استفاده شد. تفاوت هاي دو گروه در طول سر، طول باله دمي، طول سبيلك ها و طول باله پشتي پنهان است. بر مبناي اين تحليل ها، شواهد براي تفکيک اين دو زير گونه به دو گونه مستقل كافي نيست و با توجه به ساير اختلافات، طول سر به عنوان ويژگي ثابت و متمايزکننده اي قلمداد نشد. به هر حال، در نواحي جنوبي درياي خزر، علاوه بر زير گونه معمولي، واريته اي از اين گونه با سر بزرگتر و طول باله چنگالي بزرگتر و طول باله سينه اي بزرگتر يافت شده است. و اين دو گروه نيز به عنوان دو واريته يا دو فرم قلمداد شدند.