مقاله مقايسه سازگاري و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر شاخه نظري بر اساس اولويتهاي پنجگانه تعيين شده طبق برنامه هدايت تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۱۸ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه سازگاري و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر شاخه نظري بر اساس اولويتهاي پنجگانه تعيين شده طبق برنامه هدايت تحصيلي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازگاري فردي
مقاله سازگاري اجتماعي
مقاله عملکرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني اصل مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عطاري يوسفعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق مقايسه سازگاري فردي – اجتماعي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر سال سوم نظام جديد متوسطه هدايت شده به اولويتهاي پنجگانه طبق برنامه هدايت تحصيلي بوده است. جامعه آماري اين تحقيق، دانش آموزان سال سوم نظام جديد رشته هاي رياضي – فيزيک، علوم تجربي و علوم انساني مدارس دولتي روزانه شهرستان اهواز بودند که در سال ۱۳۸۲-۱۳۸۱ به تحصيل اشتغال داشتند. از اين جامعه تعداد ۶۰۰ نفر به عنوان نمونه و با استفاده از روش تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. حجم نمونه براي رشته رياضي – فيزيک ۲۰۰ نفر، رشته علوم تجربي ۲۰۰ نفر بود. براي سازگاري فردي – اجتماعي از آزمون شخصيتي کاليفرنيا (CTP) استفاده شد. عملکرد تحصيلي دانش آموزان بر اساس معدل آنان در نظر گرفته شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري تحليل واريانس يک راهه و آزمون پيگيري تو کي استفاده شد. بر اساس يافته هاي به دست آمده بين سازگاري فردي – اجتماعي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان رشته رياضي – فيزيک هدايت شده به اولويت هاي پنجگانه تفاوت معني داري وجود دارد. در خصوص رشته علوم انساني نتايج به دست آمده همانند رشته رياضي – فيزيک بود. اما دانش آموزان رشته علوم تجربي هدايت شده به اولويت هاي پنجگانه از لحاظ سازگاري فردي – اجتماعي، با هم تفاوتي نداشتند ولي از لحاظ عملکرد تحصيلي تفاوت معني داري بين آنها به دست آمد .