مقاله مقايسه سبكهاي يادگيري و روشهاي ترجيحي تدريس دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي فسا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۸۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه سبكهاي يادگيري و روشهاي ترجيحي تدريس دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي فسا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك هاي يادگيري
مقاله روش تدريس
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي كلياني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: واقعيت مهم آن است كه همه پيشرفت ها و موفقيت هاي انسان ها در نتيجه يادگيري است. دانستن سبك هاي يادگيري دانشجويان به تهيه يك برنامه آموزشي به منظور يادگيري مطلوب و موثر كمك مي كند، لذا هدف از اين مطالعه مقايسه سبك هاي يادگيري و روش هاي ترجيحي تدريس دانشجويان رشته هاي مختلف علوم پزشكي مي باشد.
روش كار: اين مطالعه يك بررسي مقطعي – تحليلي مي باشد كه در سال ۱۳۸۸ بر روي تمامي دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي فسا انجام شد. براي جمع آوري داده ها از دو پرسش نامه متغيرهاي دموگرافيك و پرسش نامه استاندارد شده سبك هاي يادگيري كلب استفاده و تحليل شد.
نتايج: سبك يادگيري اكثر دانشجويان علوم پزشكي همگرا (۳۸٫۳ درصد) و پس از آن سبك يادگيري جذب كننده (۲۹٫۹ درصد) بود. بيشترين فراواني روش تدريس مورد علاقه دانشجويان بحث گروهي بود. بين رشته تحصيلي و سبك يادگيري دانشجويان ارتباط معني داري از نظر آماري وجود داشت (p=0.011).
نتيجه گيري: از آنجايي كه اكثريت دانشجويان داراي سبك يادگيري همگرا و جذب كننده بودند، توصيه مي شود با توجه به تنوع سبك هاي يادگيري از روش هاي آموزشي متناسب با سبك هاي يادگيري دانشجويان استفاده شود.