مقاله مقايسه سبك هاي هويت دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر تهران بر اساس جنسيت، رشته تحصيلي و بومي و غيربومي بودن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه سبك هاي هويت دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر تهران بر اساس جنسيت، رشته تحصيلي و بومي و غيربومي بودن
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هويت
مقاله جنسيت
مقاله رشته تحصيلي
مقاله بومي و غيربومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني حسين آبادي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرزاد ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: شهرآراي مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش مقايسه سبك هاي هويت دانشجويان (مقطع كارشناسي) دانشگاههاي دولتي شهر تهران بر اساس جنسيت، رشته تحصيلي و بومي و غيربومي بودن است. نمونه تحقيق شامل ۸۰۳ دانشجو (۳۶۰ پسر و ۴۴۳ دختر با ميانگين سني ۲۰٫۹۲) كه با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از جامعه آماري (دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاههاي دولتي شهر تهران) انتخاب گرديدند و پرسشنامه سبك هويت وايت، وامپلر و وين (۱۹۹۸) را تكميل كردند. ميانگين دخترها در استفاده از سبك هويت اطلاعاتي در مقايسه با پسرها بالاتر و ميانگين پسرها در استفاده از سبك هويت سردرگمي / اجتنابي در مقايسه با دخترها به طور معناداري بالاتر بود (P<0.01). همچنين ميانگين تعهد دخترها در اين پژوهش در مقايسه با ميانگين تعهد پسرها بالاتر بود. ميانگين نمرات سبك هويت اطلاعاتي در دانشجويان علوم انساني بالاتر از دانشجويان رشته فني و مهندسي به دست آمد و بقيه تفاوتها معنادار نبود. در سبك هويت هنجاري تنها تفاوت دانشجويان گروه آموزشي علوم انساني با سه گروه ديگر معنادار بود (P<0.01). ميانگين نمرات سبك هويت هنجاري در دانشجويان علوم انساني به طور معناداري بالاتر از سه گروه ديگر به دست آمد. ميانگين دانشجويان شهرستاني در استفاده از سبك هويت اطلاعاتي (P<0.05) و هنجاري (P<0.01) در مقايسه با دانشجويان غيربومي به طور معناداري بالاتر بود.