مقاله مقايسه سبک تاويل احمد غزالي و ابوالفضل رشيدالدين ميبدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه سبک تاويل احمد غزالي و ابوالفضل رشيدالدين ميبدي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاويل و تفسير
مقاله زبان
مقاله احمد غزالي
مقاله رشيد الدين ميبدي
مقاله مقايسه و تطبيق
مقاله هرمنوتيک جديد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: لاوژه طاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متون مقدس مهمترين منبع براي شناخت احکام و معارف اسلامي به شمار مي آيند؛ اما درباره چگونگي فهم اين متون ميان صاحب نظران اختلاف عقيده وجود دارد و هر گروهي از ديدگاه خاص خود به آنها نگريسته اند. چنان که تاويل عارفانه به جنبه هاي باطني و معنوي متون قدسي و کشف اسرار و اشارات آن ميپردازد. به اين معنا که عرفا با ديدگاهي متفاوت از سايرين، شيوه صحيح فهم متون مقدس را از طريق باطن، امر ممکن دانسته اند. و درصدد فهم متون از راه تاويل برآمده اند. صوفيه براي تاويل از ظواهر عبارات فراتر رفتند و به بواطن امور توجه نمودند و رمز و رازهاي متون وحياني را در قالب اشاره براي اهل آن بيان داشتند.
پژوهش حاضر به بررسي و تطبيق سبک احمد غزالي و ابوالفضل رشيد الدين ميبدي بر اساس قواعد و ضوابط تاويل ميپردازد و ديدگاههاي تاويلي آنان را با اصول موجود در هرمنوتيک جديد مورد مقايسه قرار ميدهد. آيا ميتوان گفت که ميان آراي تاويلي احمد غزالي اشتراک و يا تفاوتي با آراي تاويلي ميبدي وجود دارد؟ برآيند تحقيق در پاره اي موارد نشان از وحدت سبک تاويل غزالي و ميبدي و حتي هرمنوتيک جديد دارد. نگارندگان علاوه بر يافتن برخي اشتراکات در ديدگاه هاي احمد غزالي و ميبدي، مواردي در سبک غزالي در تاويل يافتند که منحصر بخود اوست که با شيوه هاي رايج ديگران، از جمله تاويلات رشيد الدين ميبدي و نيز اصول تاويل در هرمنوتيک جديد، تفاوت بين و آشکاري دارد.