مقاله مقايسه سبک زندگي، کيفيت زندگي و سلامت روان کارکنان دو دانشگاه با وابستگي نظامي و غيرنظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه سبک زندگي، کيفيت زندگي و سلامت روان کارکنان دو دانشگاه با وابستگي نظامي و غيرنظامي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روان
مقاله سبک زندگي
مقاله کيفيت زندگي
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آشتياني علي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري كندوان غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: پژوهش هاي انجام شده در بافت نظامي عمدتا بيانگر مسايل روان شناختي هستند که با توجه به اقتضاي شغل نظامي ممکن است بروز کند. پژوهش حاضر با هدف مقايسه سبک زندگي، کيفيت زندگي و سلامت روان کارکنان دو دانشگاه با وابستگي نظامي و غيرنظامي انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي-مقايسه اي که در سال ۱۳۸۷ انجام شد، تعداد ۳۴۴ نفر (۱۳۱ مرد و ۲۱۳ زن) از کارکنان دو دانشگاه شهر تهران به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و با پرسش نامه چندمحوري باليني ميلون(MCMI-III) ، نيم رخ سبک زندگي ارتقا دهنده سلامتي (HPLP II) و فرم کوتاه پرسش نامه کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني (WHOQOL-BREF) بررسي شدند. داده ها به کمک نرم افزار SPSS 11.5 با آزمون هاي آماري توصيفي و آزمون T مستقل تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: در مقايسه ميانگين متغيرهاي سلامت روان، در اغلب زيرمقياس ها تفاوت معني داري بين دو گروه وجود داشت و ميزان سلامت روان در کارکنان دانشگاه نظامي از کارکنان دانشگاه غيرنظامي بيشتر بود. در متغيرهاي سبک زندگي و کيفيت زندگي تفاوت ميانگين بين دو گروه معني دار نبود.
نتيجه گيري: سلامت روان کارکنان دانشگاه نظامي در مقايسه با کارکنان دانشگاه غيرنظامي بالاتر است ، ولي در مورد سبک و کيفيت زندگي دو گروه تفاوت معني داري وجود ندارد. بالابودن سلامت روان کارکنان دانشگاه نظامي مي تواند به علت پياده سازي برنامه هاي پيشگيري و ارتقاي سلامت روان و نيز امنيت شغلي و فرآيندهاي شفاف ارتقاي شغلي باشد.