مقاله مقايسه سبک هاي دلبستگي در نوجوانان عادي و بزهکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه سبک هاي دلبستگي در نوجوانان عادي و بزهکار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوجواني
مقاله دلبستگي
مقاله سبک هاي دلبستگي
مقاله بزهکاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي و مقايسه سبک هاي دلبستگي در نوجوانان عادي و بزهکار به انجام رسيده است. نمونه پژوهش شامل ۶۰ نوجوان عادي (۳۲ پسر و ۲۸ دختر) و ۶۰ نوجوان بزهکار (۳۲ پسر و ۲۸ دختر) مي باشد. در اين پژوهش، به منظور سنجش سبک هاي دلبستگي از پرسشنامه دلبستگي کولينز و ريد، و براي سنجش عملکرد خانواده از پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده استفاده گرديد. نتايج بر اساس روش هاي آماري تحليل واريانس چند متغيري، تحليل واريانس تک متغيري و ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين سبک هاي دلبستگي نوجوانان عادي و بزهکار تفاوت معناداري وجود دارد و آزمودني هاي بزهکار بيش از آزمودني هاي عادي داراي سبک هاي دلبستگي ناايمن (اجتنابي و دوسوگرا) هستند. به علاوه، بين گروه دختران و پسران نيز در سبک دلبستگي تفاوت معنادار به دست آمد. همچنين، نتايج حاکي از آنند که نحوه عملکرد خانواده در بروز سبک دلبستگي ناايمن و پيامد آن بزهکاري و اختلال هاي رفتاري موثر مي باشد. در مجموع، يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که نحوه عملکرد خانواده، کيفيت نگهداري و نحوه تعامل بين افراد خانواده تعيين کننده نوع دلبستگي در کودک، نوجوان و بزرگسال مي باشد.