مقاله مقايسه سبک هاي دلبستگي ناايمن اضطرابي / اجتنابي، ناايمن اضطرابي / دو سو گرا و ايمن جوانان داراي نقايص بينايي، شنوايي و جوانان عادي شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم رفتاري از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه سبک هاي دلبستگي ناايمن اضطرابي / اجتنابي، ناايمن اضطرابي / دو سو گرا و ايمن جوانان داراي نقايص بينايي، شنوايي و جوانان عادي شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هاي دلبستگي
مقاله ناايمن اضطرابي / اجتنابي
مقاله ناايمن اضطرابي / دوسو گرا
مقاله ايمن
مقاله نقايص بينايي و نقايص شنوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: ملك پور مختار
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اميري شعله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقايسه سبک هاي دلبستگي جواناني که داراي نقص  بينايي و شنوايي بودند و همچنين جوانان عادي شهر اصفهان انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت پس رويدادي (علي – مقايسه اي) انجام شد. جامعه آماري پژوهش را کليه جوانان (۱۸ تا ۲۸ سال) تشکيل دادند که داراي نقايص بينايي و شنوايي و نيز جوانان عادي بودند. تعداد ۸۰ نفر جوان داراي نقص بينايي (۴۰ دختر و ۴۰ پسر)، ۹۰ نفر جوان داراي نقص شنوايي (۴۵ دختر و ۴۵ پسر) و ۸۰ نفر جوان عادي (۴۰ دختر و ۴۰ پسر) به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسش نامه سنجش سبک هاي دلبستگي Hazen و Shaver و پرسش نامه جمعيت شناسي محقق بود. براي تحليل آماري داده هاي پژوهش از روش تحليل واريانس چند متغيري MANOVA و آزمون تعقيبي LSD استفاده شد.
يافته ها: بين سبک هاي دلبستگي جوانان داراي نقايص بينايي، شنوايي و جوانان عادي تفاوت معني داري وجود داشت (P<0.001). همچنين نتايج نشان داد که بين ميانگين نمرات دلبستگي ناايمن اضطرابي / اجتنابي، ناايمن اضطرابي / دوسوگرا و دلبستگي ايمن جوانان در هر سه گروه تفاوت معني داري وجود داشت(P<0.001) . در اين پژوهش بين ميانگين نمرات دلبستگي ناايمن اضطرابي/  اجتنابي، ايمن و ناايمن اضطرابي / دوسوگرا جوانان پسر و دختر سه گروه، تفاوت معني داري ديده نشد (P=0.165).
نتيجه گيري: جوانان داراي نقايص بينايي و شنوايي در مقايسه با جوانان عادي بيشتر در معرض خطر دلبستگي ناايمن قرار داشتند. قابل ذکر است که سبک دلبستگي ناايمن اجتنابي و دوسوگرا در جوانان داراي نقايص شنوايي و بينايي و نيز سبك دلبستگي ايمن در جوانان گروه عادي بالا بود. همچنين نتايج نشان داد كه سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي و دوسوگرا در جوانان داراي نقايص شنوايي بالاتر از جوانان داراي نقايص بينايي بود.