مقاله مقايسه سبک هاي مديريت مدارس دولتي با مدارس غير دولتي شهرستان شهريار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه سبک هاي مديريت مدارس دولتي با مدارس غير دولتي شهرستان شهريار
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت
مقاله سبک هاي مديريت
مقاله مدارس دولتي
مقاله مدارس غير دولتي
مقاله سبک آمرانه خيرخواهانه
مقاله سبک مشارکتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي شراره
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي دمساز محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر تحت عنوان «مقايسه سبک هاي مديريت مدارس دولتي با مدارس غير دولتي شهرستان شهريار» با نظرسنجي معلمان انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه معلمان شاغل در مدارس دولتي و غير دولتي شهرستان شهريار به تعداد ۵۸۴۲ نفر بود. روش نمونه گيري اين پژوهش از نوع تصادفي ساده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ۵ گزينه اي شامل ۳۲ سوال بسته پاسخ است. ضريب پايايي پرسش نامه از طريق آلفاي کرانباخ %۸۱ تعيين گرديده. دراين پژوهش براي تجزيه و تحليل يافته ها از روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد و نتايج نشان داد: ۱- بين آراي معلمان زن و مرد مدارس دولتي و غير دولتي درباره سبک آمرانه خير خواهانه مديران تفاوت معني دار وجود دارد؛ بدين معني که مديران زن و مرد مدارس غير دولتي آمرانه خير خواهانه تر از مديران زن و مرد مدارس دولتي مي باشند. ۲- بين آراي معلمان زن و مرد مدارس دولتي و غير دولتي درباره سبک مشارکتي مديران تفاوت معني دار وجود دارد؛ بدين معني که مديران زن و مرد مدارس غير دولتي مشارکتي تر از مديران زن و مرد مدارس دولتي مي باشند.