مقاله مقايسه سبک هاي يادگيري و شيوه هاي حل مساله دانشجويان دختر و پسر گرايش هاي علوم انساني، علوم پايه و فني – مهندسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۷۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه سبک هاي يادگيري و شيوه هاي حل مساله دانشجويان دختر و پسر گرايش هاي علوم انساني، علوم پايه و فني – مهندسي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک يادگيري
مقاله شيوه حل مساله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروقد سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: ديانت عارفه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اجراي اين پژوهش، مقايسه سبک هاي يادگيري دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ بود.به اين منظور ۴۵۰ دانشجوي دختر و پسر از گرايش هاي علوم پايه، فني مهندسي و علوم انساني (از هر گرايش ۱۵۰ نفر) با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. در اين پژوهش از پرسشنامه هاي سبک هاي يادگيري فلدر – سولومان و شيوه هاي حل مساله هپنر استفاده گرديد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون،t  مستقل، تحليل واريانس دوطرفه، آزمون تعقيبي توکي و ضريب اتا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين پژوهش نشان داد که: الف) بين سبک هاي يادگيري و شيوه هاي حل مساله دانشجويان رابطه معني دار وجود دارد. ب) بين سبک هاي يادگيري دانشجويان گرايش هاي علوم پايه، علوم انساني و فني – مهندسي تفاوت معني دار وجود دارد. به اين گونه که دانشجويان گرايش فني – مهندسي بيشتر سبک يادگيري حسي، کلي، فعال و ديداري را ترجيح مي دهند در حالي که دانشجويان گرايش علوم پايه بيشتر از سبک يادگيري کلامي، متوالي، شهودي و تاملي و دانشجويان گرايش علوم انساني بيشتر از سبک يادگيري فعال استفاده مي کنند. ج) بين سبک هاي يادگيري دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني دار وجود دارد به گونه اي که سبک يادگيري پسران از نوع کلامي، شهودي، متوالي و تاملي است. در حالي که سبک يادگيري دختران از نوع حسي، کلي، فعال و ديداري است. د) بين شيوه هاي حل مساله دانشجويان گرايش هاي علوم پايه، علوم انساني و فني – مهندسي تفاوت معني دار وجود دارد. به اين صورت که دانشجويان گرايش فني – مهندسي بيشتر شيوه حل مساله خلاقيت، اعتماد، اجتناب و روي آورد را ترجيح مي دهند. در حالي که دانشجويان گرايش علوم پايه بيشتر از شيوه حل مساله درماندگي و دانشجويان گرايش علوم انساني بيشتر از شيوه حل مساله خلاقيت و مهارگري استفاده مي کنند. و) بين شيوه هاي حل مساله دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني دار وجود دارد. به گونه اي که شيوه حل مساله پسران از نوع درماندگي و روي آورد است. در حالي که شيوه حل مساله دختران از نوع اعتماد و اجتناب است.