مقاله مقايسه سخت کوشي دانش آموزان دختر ورزشکار و غير ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي روان شناسي صنعتي/ سازماني از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه سخت کوشي دانش آموزان دختر ورزشکار و غير ورزشکار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزشکار
مقاله سخت کوشي
مقاله تعهد
مقاله چالش
مقاله کنترل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فر محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فر مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر بررسي و مقايسه سخت کوشي در ميان دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان اروميه بود. نمونه پژوهش ۴۰۰ نفر بود که با استفاده از مصاحبه تشخيصي به دو گروه مقايسه اي ورزشکار (۱۵۰ نفر) و غير ورزشکار (۲۵۰ نفر) تقسيم شدند. ابزار اين پژوهش پرسشنامه سخت کوشي کوباسا بود که داراي کليه خصوصيات روانسنجي مورد نياز بود. نتايج بيانگر اين بود که ورزشکاران به طور معني داري داراي نمرات بالاتري در سخت کوشي و زير مقياس کنترل نسبت به غير ورزشکاران بودند. همچنين هيچگونه تفاوت معني داري بين نمرات دو گروه ورزشکاران تيمي و انفرادي مشاهده نشد. در مجموع مي توان چنين نتيجه گيري کرد که ورزشکاران نسبت به غير ورزشکاران داراي ميزان سخت کوشي بيشتري بوده و فعاليت هاي بدني و رقابت هاي ورزشي تاثيرات مثبتي را بر روي متغير شخصيتي سخت کوشي داشته يا اينکه افراد سخت کوش تمايل بيشتري به شرکت در فعاليت هاي ورزشي دارند.