مقاله مقايسه سرعت راه رفتن سالمندان با / بدون سابقه زمين خوردن در انجام تکاليف دوگانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۳۴ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه سرعت راه رفتن سالمندان با / بدون سابقه زمين خوردن در انجام تکاليف دوگانه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله زمين خوردن
مقاله راه رفتن
مقاله تکليف دوگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي رضايي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانخاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ثاني سيدحجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي تفاوت سرعت راه رفتن در سالمندان با / بدون سابقه زمين خوردن در شرايط انجام تکاليف دوگانه شناختي و حرکتي انجام شد.
روش بررسي: تحقيق حاضر از نوع علي – مقايسه اي بود. بدين منظور تعداد ۸۰ سالمند مرد از سه پارک در شهر تهران، بعد از تکميل پرسشنامه ارزيابي هشياري، به صورت در دسترس انتخاب شدند. آزمودني ها شامل ۴۰ سالمند بدون سابقه زمين خوردن (۷۲٫۶±۵ سال) و ۴۰ سالمند با سابقه زمين خوردن (۷۴٫۵۰±۶ سال) بودند. همه آزمودني ها آزمون سرعت راه رفتن را تحت سه شرايط تکاليف مجرد (خود آزمون)، تکاليف دوگانه شناختي – راه رفتن (اجراي آزمون همراه با شمارش معکوس اعداد تصادفي) و تکاليف دو گانه حرکتي – راه رفتن (اجراي آزمون همراه با حمل فنجان پر آب) انجام دادند. تجزيه و تحليل با استفاده از تحليل واريانس چند متغيري در سطح P<0.05 انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که تفاوت معناداري بين گروه هاي سالمند با و بدون سابقه زمين خوردن در متغير خطر زمين خوردن وجود داشت (P=0.0005) به طوري که سالمندان بدون سابقه زمين خوردن در همه آزمونها وضعيت بهتري داشتند.
نتيجه گيري: به طور کلي مي توان آزمون سرعت راه رفتن تحت شرايط تکليف دو گانه شناختي و حرکتي را به عنوان آزموني براي تمايز سالمندان با و بدون سابقه زمين خوردن براي فاکتور مهم الگوي راه رفتن به کار برد.