مقاله مقايسه سرولوژي مايكوپلاسما پنومونيه در بيماران با سكته حاد قلبي و بدون درگيري قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه سرولوژي مايكوپلاسما پنومونيه در بيماران با سكته حاد قلبي و بدون درگيري قلبي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوع سرمي مايكوپلاسما پنومونيه
مقاله سکته حاد قلبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده سميه
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهبرطارمسري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مير‌بلوك فردين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي اخير عفونتهاي مزمن و پايدار نيز به عنوان عوامل زمينه ساز سكته حاد قلبي که از شايع ترين مشکلات سلامتي جوامع بشري است، معرفي شده اند. در اين مطالعه با تعيين تفاوت ميزان شيوع سرمي در بيماران و گروه شاهد، رابطه عفونت قبلي مايكوپلاسما پنومونيه و بروز بعدي انفاركتوس حاد ميوكارد بررسي شده است. در اين مطالعه توصيفي-گذشته نگر، تعداد ۳۷۴ نمونه سرم افراد بيمار و ۱۸۵ نمونه سرم افراد شاهد به طور همزمان و با يک كيت اليزاي تجاري کمي (Euroimmune) ساخت کشور آلمان مورد آزمايش قرار گرفتند. نتايج حاصله در محيط نرم افزار SPSS version 16 و با استفاده از آزمون آماري کاي اسکوار، تجزيه و تحليل شدند. بين متغيرهاي جنسيت، سن، شغل و محل سكونت شهري يا روستايي، با مثبت شدن اليزاي اختصاصي مايكوپلاسما پنومونيه (IgG) رابطه معني دار ديده نشد ولي رابطه بين فشار خون بالا و نتايج اليزا معني دار بود. بين سابقه قبلي بيماري حاد تب دار، و سابقه بيماري ريوي ظرف يكسال گذشته با نتايج اليزا در گروه بيماران رابطه معني دار وجود داشت و رابطه شيوع سرمي مثبت مايکوپلاسما پنومونيه و سکته حاد قلبي معني دار بود. نتايج اين مطالعه نشان داد که سابقه قبلي عفونت مايكوپلاسمايي را نيز مي توان يکي از عوامل زمينه ساز در تكوين يک سکته قلبي حاد در نظر گرفت.