مقاله مقايسه سروپروالانس هليکوباکترپيلوري در بيماران دچار آکنه رزاسه با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۷۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه سروپروالانس هليکوباکترپيلوري در بيماران دچار آکنه رزاسه با افراد سالم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آکنه رزاسه
مقاله هليکوباکتر پيلوري
مقاله IgG ضد هليکوباکتر پيلوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبين احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زمانيان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فرشچيان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: انصار اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان فر آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آكنه رزاسه يك بيماري مزمن پوستي با علت ناشناخته مي باشد. برخي مطالعات شيوع بالاي هليكوباكترپيلوري را در اين بيماران گزارش داده اند اما هنوز اين موضوع مورد بحث مي باشد. هدف از اين مطالعه مقايسه سروپروالانس هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به آكنه رزاسه در مقايسه با افراد سالم بود.
روش بررسي: با طراحي يك مطالعه مورد شاهدي تعداد ۳۰ بيمار و ۶۰ فرد سالم وارد طرح شدند. سپس از هريک از افراد ۵ سي سي خون گرفته شد و آنتي بادي IgG ضد هليكوباكترپيلوري به روش اليزا اندازه گيري شد.
يافته ها: ميانگين سني بيماران ۰۵/۱۴± ۸/۴۵ و ميانگين سني گروه شاهد ۳/۱۲ ±۴/۴۱ سال بود. هفده نفر (۷/۵۶ درصد) از بيماران و ۵۲ نفر۸۶/۷) درصد) از گروه شاهد مبتلا به عفونت هليكوباكتر پيلوري بودند، به طوري که بررسي آماري تفاوت معناداري را بين دو گروه نشان داد (P=0.002) اما ميانگين سطح سرمي IgG ضد هليکوباکتر پيلوري در بيماران مبتلا به آکنه رزاسه به طور معني داري بيشتر از افراد سالم بود ۳۸٫۸۷±۲۳٫۵۰ g/ml Respectively) و ۱۵/۱۷۴±۴۹/۱۳۹) (P=0.005).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که در بيماران دچار آکنه رزاسه علي رغم بالاتر بودن سطح سرمي آنتي بادي عليه هليکوباکتر پيلوري، فراواني ابتلا به اين ارگانيسم در افراد سالم بيشتر از بيماران بود.