مقاله مقايسه سطح آدرنومدولين ادرار در کودکان مبتلا به پيلونفريت حاد و کودکان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه سطح آدرنومدولين ادرار در کودکان مبتلا به پيلونفريت حاد و کودکان سالم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آدرنومدولين
مقاله کراتينين
مقاله ادرار
مقاله پيلونفريت
مقاله كودكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفيان مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي زند رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه چيمه مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: آدرنومدولين (AM) نوعي پپتيد است که توليد آن در پروسه هاي التهابي تحريک مي شود؛ اين ماده در بسياري از سلول هاي بدن، نظير سلول هاي عضلات صاف عروق، اندوتليال، فيبروبلاست، ميوسيت هاي قلبي، سلول هاي اپيتليال و سلول هاي سرطاني توليد شده، در صورت بروز التهاب در سيستم ادراري نيز افزايش مي يابد. در اين مطالعه، مقادير ادراري AM در ادرار کودکان مبتلا به پيلونفريت با گروه شاهد مقايسه شد.
مواد و روش ها: در يک مطالعه مورد شاهدي، ۳۱ کودک مبتلا به پيلونفريت (گروه مورد) و ۳۰ کودک سالم (گروه شاهد) بررسي شدند. مقادير ادراري AM افراد تحت مطالعه با استفاده از روش High Performance Liquid Chromatography (HPLC) اندازه گيري و نتايج به دست آمده از دو گروه با يکديگر مقايسه شد؛ در نتايج، نسبت آدرنومدولين به کراتينين ادرار ثبت شد؛ همچنين مقادير آدرنومدولين به کراتينين ادرار در گروه مورد قبل و پس از درمان مقايسه شدند.
نتايج: نسبت آدرنومدولين به کراتينين ادرار در گروه مورد ۱۱۹٫۴±۶۱٫۳ و در گروه شاهد ۱۱٫۴±۴٫۲۶  (P=0.012)بود. بعد از درمان پيلونفريت، مقادير نسبت مذکور در گروه مورد به ۲۱٫۹±۱۳٫۱ رسيد که نسبت به قبل از درمان، تفاوتي معني دار را نشان داد. ضريب همبستگي AM ادراري و تعداد سلول هاي سفيد خون (P=0.171) 0.252 بود و همچنين مقادير AM ادرار در بيماراني که CRP+4 داشتند ۱۷۴۸±۱۸۹۶ و در بيماران داراي CRP منفي ۴۷۷±۳۹۱ بود که اختلافي معني دار را نشان مي داد.
نتيجه گيري: طي پيلونفريت AM ادرار افزايش مي يابد که مي تواند در تشخيص بيماري کمک کننده باشد.