مقاله مقايسه سطح آگاهي دانشجويان سال ششم دندانپزشکي و دندانپزشکان عمومي شهر همدان از پردازش و انتقال بيوپسي هاي دهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه سطح آگاهي دانشجويان سال ششم دندانپزشکي و دندانپزشکان عمومي شهر همدان از پردازش و انتقال بيوپسي هاي دهاني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله بيوپسي دهاني
مقاله پردازش و انتقال
مقاله دانشجو
مقاله دندانپزشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرگران معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: موسيوند رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: بيوپسي دهاني جهت تشخيص قطعي آسيب هاي دهاني و ارايه طرح درمان مناسب ضروري است. هرگونه خطايي که در روند مراحل بيوپسي روي دهد، مي تواند به تشخيص نادرست آسيب شناس بينجامد. از اين رو، آگاهي ناکافي نسبت به بيوپسي هم براي دندانپزشکان و هم بيماران موجب نگراني است.
هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي مقايسه اي آگاهي دانشجويان سال ششم دندانپزشکي و دندانپزشکان عمومي شهر همدان از پردازش و انتقال بيوپسي هاي دهاني در سال تحصيلي ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ بود.
مواد و روش: اين بررسي توصيفي-تحليلي و مقطعي با استفاده از يک پرسشنامه انجام گرديد. داده هاي به دست آمده توسطSPSS ، ويرايش پانزدهم واکاوي شد. بررسي تفاوت ميان گروه ها با کاربرد آزمون تي مستقل (Independent t-test) انجام گرديد.
يافته ها: از مجموع ۱۵۲ پرسشنامه ۴۲ مورد توسط دانشجويان و ۱۱۰ مورد توسط دندانپزشکان عمومي پاسخ داده شد. ميزان پاسخ درست به پرسش هاي آگاهي در دانشجويان دندانپزشکي (۱۰٫۷۶±۷۲٫۴۸ درصد) نسبت به دندانپزشکان عمومي (۱۴٫۹۹±۶۲٫۲۲ درصد) به گونه معنادار بيشتر بود(p<0.001) . ميزان پاسخ هاي درست به پرسش ها ميان دانشجويان دختر (۱۰٫۱۱±۷۵ درصد) و دانشجويان پسر (۱۱٫۰۵±۷۰٫۲۰ درصد) و همچنين ميان دندانپزشکان زن (۱۴٫۶۶±۶۱٫۱۱ درصد) و دندانپزشکان مرد (۱۵٫۱۹±۶۲٫۶۷ درصد) از نظر آماري معنادار نبود(p>0.05) . در ميان دندانپزشکان عمومي، درصد پاسخ هاي درست در ميان افراد با پيشينه کاري ده سال و کمتر (۱۵٫۶۴±۶۲٫۴۴ درصد) و افراد با پيشينه بيشتر از ده سال (۱۳٫۹۱±۶۱٫۸۲ درصد) تفاوت معنا دار وجود نداشت(p=0.83) .
نتيجه گيري: اين بررسي نشان داد، که آگاهي دندانپزشکان عمومي در زمينه پردازش و انتقال بيوپسي هاي دهاني نسبت به دانشجويان دندانپزشکي پايين تر است. همچنين، جنسيت و پيشينه کاري بر ميزان آگاهي اثري چشمگير ندارد. بنابراين، آموزش بيشتر در اين رابطه براي دندانپزشکان عمومي ضروري است.