مقاله مقايسه سطح استرس شغلي پرستاران زن بخشهاي مختلف بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي ايران در پاييز ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۴۴ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه سطح استرس شغلي پرستاران زن بخشهاي مختلف بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي ايران در پاييز ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شغلي
مقاله پرستار
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي نژاد ماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: عطارچي ميرسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: گل آبادي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: چهره گشا هاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استرس شغلي يکي از عوامل مهم ايجاد عوارض جسمي و رواني در پرسنل و کاهش بهره وري در سازمانها است. از آنجاکه استرس شغلي پرستاران به عنوان يکي از اجزا مهم نظام بهداشتي درماني ميتواند اثر زيادي بر کيفيت مراقبت باليني داشته باشد، لذا اين تحقيق به منظور بررسي و مقايسه استرس شغلي پرستاران بخشهاي مختلف در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي ايران انجام گرفت.
مواد و روشها: در يک مطالعه مقطعي پرسش نامه اي دو قسمتي که شامل ويژگيهاي دموگرافيک و پرسش نامه استرس شغلي Job Stress Brief Test (JSB) در اختيار ۸۴ نفر از پرسنل پرستاري بخشهاي مختلف بيمارستاني که به روش تصادفي انتخاب شده بودند قرار گرفت. پس از تکميل، اطلاعات به دست آمده بر مبناي بخشهاي مختلف و بعضي عوامل زمينهاي مقايسه گرديد.
يافته ها: نتايج حاکي از سطح استرس متوسط در پرستاران شرکت کننده در مطالعه ميباشد. تفاوت معناداري در مقايسه سطح استرس پرستاران بخشهاي مختلف مشاهده شد که اين استرس در پرستاران بخش اورژانس به طور معنادار بيشتر از بقيه بخشها (P=0.001) و در پرستاران متاهل کمتر از مجرد (P=0.03) بود.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به اينکه استرس شغلي بر کارايي و کيفيت زندگي کاري افراد تاثيرگذار است، اتخاذ استراتژيهاي موثر از سوي مديران براي بهبود شرايط کاري و کاهش استرس شغلي پرستاران نظير مشارکت پرسنل در تصميم گيريها، حمايت سرپرستي و کاهش بار کاري و بهبود محيط کار امري ضروري است.