مقاله مقايسه سطح خوني ويتامين B12 افراد طبيعي و بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۵۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه سطح خوني ويتامين B12 افراد طبيعي و بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالتيپل اسکلروزيس
مقاله سيانوکوبالامين
مقاله بافت ميلين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي فردين
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي زنجاني افسون
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مالتيپل اسکلروزيس يک بيماري مخرب بافت ميلين سيستم اعصاب مرکزي مي باشد که با علايم باليني مختلف و متعددي تظاهر مي يابد. با توجه به نقش ويتامين B12 در سنتز بافت ميلين و وجود نظريه هاي متفاوت در مورد پاتوژنز و عوامل مولد بيماري مالتيپل اسکلروزيس بر آن شديم تا سطح سرمي ويتامين  B12را در اين بيماران مورد بررسي قرار دهيم.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مورد – شاهدي ۴۰ بيمار مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس قطعي و تعداد ۸۰ نفر گروه شاهد (از بيماران ترومايي بستري در بخش اورژانس بيمارستان وليعصر اراک) انتخاب گرديد. در همه اين افراد سطح ويتامين خون با کيت و روش يکسان اندازه گيري و پرسش نامه باليني پر شد. آناليز نتايج با استفاده از آزمون تي صورت گرفت.
يافته ها: ميانگين سطح ويتامين B12 در گروه شاهد ۳/١۳۳±١٢/٢٩۵ پيکوگرم در ميلي ليتر و در بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس ۳/٩١±٧۳/٢۵٧ پيکوگرم در ميلي ليتر به دست آمد که اختلاف معني داري مشاهده نشد(۰۵/۰p>)؛ وليکن از نظر نوع علايم باليني، ميانگين سطح سرمي ويتامين B12 در بيماران مالتيپل اسکلروزيس داراي حداقل يک علامت Sensory يا Motor و يا اسفنکتري پايين تر از گروه کنترل مي باشد که اين اختلاف معني دار بود (p<0.05). از نظر يافته هاي MRI نيز بيماران با پلاک در ساقه مغز، بيشترين و با پلاک در نخاع، کمترين ميانگين سطح سرمي ويتامين B12 را داشتند.
نتيجه گيري: گرچه در اين مطالعه اختلاف معني داري در ميانگين سطح سرمي ويتامين B12 به دست نيامد ولي با توجه به کاهش معني دار سطح سرمي اين ويتامين در بعضي از زير گروه هاي بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس پيشنهاد مي شود مطالعاتي با تعداد بيشتر نمونه و با مدت زمان طولاني تري انجام گردد.