مقاله مقايسه سطح سرمي اسيد هيالورونيک با ميزان فيبروز در بيوپسي کبد در بيماران مبتلا به هپاتيت هاي مزمن ويروسي B و C که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۶۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه سطح سرمي اسيد هيالورونيک با ميزان فيبروز در بيوپسي کبد در بيماران مبتلا به هپاتيت هاي مزمن ويروسي B و C
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيبروز
مقاله اسيد هيالورونيک
مقاله هپاتيت مزمن ويروسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مقدم فريده
جناب آقای / سرکار خانم: عموييان سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه دلويي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: تشخيص ميزان و درجه فيبروز کبدي در هپاتيت هاي مزمن ويروسي براي پي بردن به پيش آگهي بيمار و انديکاسيون درمان لازم است. بيوپسي کبدي با عيوب و عوارضي همراه است که تکرار آن براي ارزيابي مجدد و پيگيري درمان کمتر مورد پذيرش است. هدف اين مطالعه بررسي ارتباط بين سطح سرمي اسيد هيالورونيک (HA) با مرحله و درجه فيبروز کبدي در بيوپسي کبد است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش مقطعي – تحليلي روي ۶۹ بيمار مبتلا به هپاتيت مزمن B يا C که در سالهاي ۱۳۸۶-۱۳۸۵ به واحد ما مراجعه کرده و تحت بيوپسي کبد و نمونه گيري همزمان خون قرار گرفته بودند انجام شد. هيچکدام از بيماران، داروهاي موثر بر غلظت اسيد هيالورونيک استفاده نمي کردند و کساني که آرتروپاتي داشتند از مطالعه خارج شدند.
يافته ها: از مجموع ۶۹ بيمار مورد مطالعه، ۴۸ نفر (۶۹٫۶ در صد) مرد و ۲۱ نفر (۳۰٫۴ درصد) زن بودند. ويروس عامل در ۲۹ بيمار (۴۲ درصد) هپاتيت C و ۴۰ بيمار (۴۸ درصد) هپاتيت B بود. شدت فيبروز کبد (stage) با سطح HA همبستگي مستقيم (P=0.042، r=0.25) و با سطح پلاکت همبستگي معکوس (P=0.002، r=-0.37) داشت. ميزان التهاب کبد (Grade) با سطح HA و ALT همبستگي معني داري نداشت (به ترتيب P=0.9، r=-0.01 و P=0.09، r=0.21)، اما با ميزان پلاکت همبستگي معکوس نشان داد (P=0.003، r=-0.36).
نتيجه گيري: تطابق نتايج حاصل از مطالعه ما با مطالعات مشابه جهاني، نشان مي دهد که سطح سرمي HA، مارکر مفيدي براي تعيين شدت فيبروز در بيماران با هپاتيت B وC  است و مي تواند تست غيرتهاجمي مناسبي براي جايگزيني بيوپسي کبد در پيگيري فيبروز کبدي باشد.