مقاله مقايسه سطح سرمي سرولوپلاسمين در حاملگي طبيعي و پره اكلامپسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۴۳۷ تا ۴۴۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه سطح سرمي سرولوپلاسمين در حاملگي طبيعي و پره اكلامپسي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرولوپلاسمين
مقاله پره اكلامپسي خفيف
مقاله پره اکلامپسي شديد
مقاله حاملگي طبيعي
مقاله آنتي اكسيدان
مقاله پاريته
مقاله گراويته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدرودسري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: آيت الهي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شهابيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: پره اكلامپسي يك اختلال در حاملگي مي باشد كه با افزايش موربيديتي و مورتاليتي مادري و جنيني همراه است. اختلال عملكرد سلول هاي اندوتليال در پاتوژنز پره اكلامپسي با اهميت مي باشد. عدم تعادل بين راديكال هاي آزاد مولد پراکسيداسيون ليپيد و آنتي اكسيدان هايي از قبيل سرولوپلاسمين (Acute phase Reactant)، در تخريب عملكرد سلول هاي اندوتليال و ايجاد پره اكلامپسي نقش دارد. هدف از اين مطالعه بررسي سطح سرمي سرولوپلاسمين در مبتلايان به پره اكلامپسي و مقايسه آن با حاملگي طبيعي است.
روش کار: مطالعه حاضر يك مطالعه مقطعي است که بر روي ۳۹ بيمار (شامل ۲۱ مورد پره اكلامپسي خفيف، ۱۸ مورد پره اكلامپسي شديد) به عنوان مورد و ۳۰ زن حامله طبيعي (شاهد) صورت گرفت. از هر فرد ۵ سي سي خون گرفته و پس از جداسازي سرم، بوسيله كيت مخصوص سطح سرمي سرولوپلاسمين اندازه گيري شد و داده ها با استفاده از آزمون هاي آناليز واريانس يک طرفه، کاي دو و منحني ROC مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. P>0.05 از نظر آماري معني دار تلقي مي گرديد.
يافته ها: سطح سرمي سرولوپلاسمين بين سه گروه شديد، خفيف و كنترل تفاوت معناداري وجود داشت (P=0.047).
نتيجه گيري: افزايش سطح سرلوپلاسمين به عنوان يك عامل پيشگويي كننده مي تواند جهت تشخيص پره اكلامپسي شديد مورد استفاده قرار گيرد.