مقاله مقايسه سطح سرمي سلنيوم در زنان مبتلا به پره اکلامپسي با حاملگي طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۸۰ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه سطح سرمي سلنيوم در زنان مبتلا به پره اکلامپسي با حاملگي طبيعي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلنيوم
مقاله پره اکلامپسي
مقاله حاملگي طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داورياري ندا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي پناه رامين
جناب آقای / سرکار خانم: همايون مهر صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: اسكوييان هما
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: قميان نيره
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه
پره اکلامپسي عارضه شايع بارداري است که شيوع ۲-۷% دارد و با افزايش مرگ و مير مادري ـ جنيني همراه است. علي رغم مطالعات بسيار هنوز اتيولوژي دقيق آن مشخص نشده است و فرضيه هاي متفاوتي در مورد آن مطرح است. در بين فرضيه هاي طرح شده اخيرا بر نقش کمبود عناصر تغذيه اي تاکيد شده است. سلنيوم يکي از عناصر کميابي است که به عنوان آنتي اکسيدان با خنثي کردن راديکالهاي آزاد اکسيژن در حفاظت از سلولهاي اندوتليال عروق خوني نقش اساسي دارد. اين مطالعه با هدف تعيين و مقايسه سطوح سرمي سلنيوم در افراد مبتلا به پره اکلامپسي و زنان حامله طبيعي براي اولين بار در ايران انجام شده است.
روش کار
اين مطالعه به صورت مورد شاهدي بر ۳۵ زن مبتلا به پره اکلامپسي شديد به عنوان گروه مورد و ۳۰ زن حامله طبيعي به عنوان گروه شاهد در بيمارستان امام رضا مشهد در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۸ انجام گرفت. دو گروه از لحاظ سن مادر، سن بارداري، نمايه توده بدني همسان سازي شدند. سطوح سرمي سلنيوم بر اساس اسکپتروفتومتري و به روش جذب اتمي سنجيده شد و نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماري تي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج
ميانگين غلظت سرمي سلنيوم در زنان مبتلا به پره اکلامپسي در مقايسه با زنان حامله طبيعي کمتر بود و اين تفاوت معني دار بود (P<0.05)، و نتايج بارداري در زنان مبتلا به پره اکلامپسي که ميانگين سلنيوم پایين تري داشتند وخيم تر بود.
نتيجه گيري
بر اساس يافته هاي اين مطالعه پره اکلامپسي شديد با کاهش ميانگين غلظت سرمي سلنيوم همراه است و اندازه گيري اين عنصر کمياب مي تواند پيش بيني کننده زودرس پره اکلامپسي باشد.