مقاله مقايسه سطح سرمي فريتين در بيماران مبتلا به لوپوس اريتماتوز سيستميك، آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه سطح سرمي فريتين در بيماران مبتلا به لوپوس اريتماتوز سيستميك، آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فريتين
مقاله لوپوس اريتماتوز
مقاله فعاليت بيماري
مقاله آرتريت روماتوئيد
مقاله استئوآرتريت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده تكتم
جناب آقای / سرکار خانم: صاحباري مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه به منظور مقايسه سطح سرمي فريتين در سه گروه بيماران مبتلا به لوپوس اريتماتوز سيستميك، آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۶ بر روي ۶۰ بيمار مبتلا به لوپوس در دو گروه با فعاليت کم و زياد بيماري، ۲۰ بيمار مبتلا به استئوآرتريت (OA) و ۲۰ بيمار مبتلا به آرتريت روماتوئيد (RA) انجام شد. پس از کسب رضايت آگاهانه، از بيماران نمونه خون و ادرار جهت بررسي فعاليت بيماري لوپوس و تعيين آهن، فريتين و شاخص اشباع آهن (TIBC) گرفته شد. افراد مبتلا به کم خوني فقر آهن از مطالعه حذف شدند. داده ها با آزمون هاي آماري تي مستقل، آناليز واريانس، همبستگي و رگرسيون لجستيک تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بيماران گروه هاي مورد بررسي از نظر جنس مشابه بودند؛ ولي از نظر سن و متوسط زمان ابتلا به بيماري تفاوت معني داري داشتند (P<0.001). سطح فريتين سرم در %۶۱٫۷ بيماران مبتلا به لوپوس، بيماران مبتلا بهRA  و %۵ بيماران مبتلا به OA بيش از حد طبيعي بود (P<0.001). اختلاف افزايش ESR بين گروه ها معني دار بود (P<0.001). در بيماران مبتلا به لوپوس بين افزايش فريتين سرم با کاهش کمپلمان هاي سرم و افزايش تيتر آنتي بادي آنتي  dsDNAارتباط معني داري وجود نداشت. مثبت شدن CRP تنها در بيماران لوپوسي دچار سروزيت (P=0.019) و افزايش فريتين سرم تنها در بيماران لوپوسي دچار درگيري عصبي معني دار بود (P=0.04).
نتيجه گيري: سطح سرمي فريتين در بيماران مبتلا به لوپوس به طور معني داري بالاتر از بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت بود. بين ميزان فريتين سرم و فعاليت بيماري لوپوس اختلاف معني داري به دست نيامد.