مقاله مقايسه سطح سرمي ‌CA-125 در حاملگي لوله‌اي پاره‌ شده و پاره ‌نشده در شهرستان يزد در سال ۱۳۸۵- ۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه سطح سرمي ‌CA-125 در حاملگي لوله‌اي پاره‌ شده و پاره ‌نشده در شهرستان يزد در سال ۱۳۸۵- ۱۳۸۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح سرمي ‌CA-125
مقاله حاملگي لوله ‌اي پاره‌ شده
مقاله حاملگي لوله‌ اي پاره ‌نشده
مقاله حاملگي داخل رحم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سخاوت ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: مجيبيان مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي زارچي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعه حاضر به منظور بررسي اين که آيا سطح CA-125 مي ‌تواند به عنوان آزمايش مفيدي در تشخيص پاره‌ شدن حاملگي لوله ‌اي در سير درمان به‌ کار رود يا خير انجام شد.
روش: در يک مطالعه آينده‌ نگر، يکسو کور، مورد -‌ شاهدي، در بيمارستان آموزشي شهيد صدوقي يزد، ۵۹ زن با حاملگي لوله ‌اي و سن حاملگي بين ۱۲- ۶ هفته مورد مطالعه قرار گرفتند. از اين تعداد ۲۶ نفر حاملگي لوله ‌اي پاره‌ شده و ۳۳ نفر حاملگي لوله ‌اي پاره‌ نشده داشتند. سطح سرمي ‌CA-125 در اين افراد و ۵۹ نفر با حاملگي داخل رحمي طبيعي در سن بارداري مشابه به عنوان کنترل مقايسه شد.
يافته ‌ها: مشخصات عمومي ‌بيماران سه گروه (سن، سن حاملگي، تعداد حاملگي، ميزان سواد) تفاوت معني ‌دار نداشت. در حاملگي لوله ‌اي پاره ‌شده سطح سرمي ‌CA-125 به طور معني‌ داري بيشتر از زنان با حاملگي داخل رحمي طبيعي بود (P=0.04). سطح سرمي ‌CA-125 در دو گروه حاملگي لوله ‌اي پاره ‌شده و حاملگي داخل رحمي طبيعي بيشتر از حاملگي لوله ‌اي پاره‌ نشده بود (به ترتيب P=0.001 و P=0.006).
نتيجه ‌گيري: در حاملگي ‌هاي لوله ‌اي پاره ‌نشده که تحت درمان طبي قرار گرفته‌اند انجام سريال CA-125 مي ‌تواند در تشخيص زودرس پاره ‌شدن ساک حاملگي و اقدام لازم و به موقع مفيد باشد.