مقاله مقايسه سطح سلامت رواني افرادمبتلا به سندرم روده تحريک پذير(IBS) و بيماري التهاب روده(IBD) و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در سلامت روانشناختي از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه سطح سلامت رواني افرادمبتلا به سندرم روده تحريک پذير(IBS) و بيماري التهاب روده(IBD) و افراد سالم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محوي شيرازي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آشتياني علي
جناب آقای / سرکار خانم: اميني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده طباطبايي سيدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سندرم روده تحريك پذير يکي از شايع ترين اختلالات گوارشي است كه در مقايسه با ديگر اختلالات گوارشي از قبيل بيماري التهاب روده  بيشتر با عوامل رواني اجتماعي در ارتباط است. اين تحقيق با هدف مقايسه سلامت رواني در افراد مبتلا به روده تحريک پذير، التهاب روده  و افراد سالم انجام گرفته است. اين مطالعه از نوع مطالعات علي  مقايسه اي است. جامعه آماري پژوهش حاضرشامل کليه بيماران مبتلا به اختلال گوارشي مذکور مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان بقيه ا… تهران که طي مرحله پژوهش مراجعه نموده اند و جامعه دوم شامل کليه افراد سالم شاغل و همراهان سالم بيماران گوارشي مراجعه کننده به بيمارستان بقيه ا…(عج) طي مرحله پژوهش مي باشد که با توجه به اطلاعات جمعيت شناختي جامعه اول با هم جور شده اند. نمونه مورد مطالعه شامل ۹۰ نفر (۳۰ نفر افراد مبتلا به روده تحريک پذير ۳۰نفر بيمار مبتلا به التهاب روده و ۳۰نفر افراد سالم) بود.
نتايج  بدست آمده بيانگر آن بود که سطح سلامت رواني افراد مبتلا به روده تحريک پذير و التهاب روده در مقايسه با سطح سلامت رواني افراد سالم در تمام ابعاد و شاخص کلي علايم مرضي پايين تر بود. اما سطح سلامت رواني افراد مبتلا به IBS در مقايسه با بيماران IBD در نيمي از ابعاد معني دار نبود. در مقياس هاي  SCL 90 Rبه استثناي مقياس پارانوئيدي بقيه خرده مقياس ها  تفاوت معناداري در بين گروه هاي سه گانه نشان داد. در نتيجه تنها فرضيه تحقيق مبني بر پايين بودن سطح سلامت رواني بيماران مبتلا به IBS در مقايسه با افراد سالم تاييد گرديد. اما اين فرضيه مبني بر پايين بودن سطح سلامت رواني مبتلايان IBS در مقايسه با بيماران IBD در ابعاد وسواس و اجبار، افسردگي، پرخاشگري و افکار پارانوئيدي و شاخص کلي علايم مرضي تاييد نشد.