مقاله مقايسه سطح سلامت رواني زنان شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشكي و كادر اداري آموزش و پرورش شهر اراك ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه سطح سلامت رواني زنان شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشكي و كادر اداري آموزش و پرورش شهر اراك ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت رواني
مقاله زنان
مقاله دانشگاه
مقاله اداره آموزش و پرورش
مقاله پرسش نامه سلامت عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: سيف خاطره
جناب آقای / سرکار خانم: جميليان حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قبله فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زنان شاغل همانند مردان به همراه كسب درآمد و خود ارزشي از مشكلات بدني و رواني كار بي نصيب نمانده اند و تحت تاثير اين مشكلات دچار بيماري هاي جسمي و رواني شده و سلامت روان آنها به خطر افتاده است. در كشور ما بيشترين ميزان زنان شاغل در وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت و درمان هستند. از اين رو بر آن شديم تا سلامت رواني زنان شاغل در اين دو حيطه را مورد بررسي قرار دهيم.
روش كار: اين پژوهش توصيفي – تحليلي و زمينه يابي به مقايسه سطح سلامت رواني زنان شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشكي و كادر اداري آموزش و پرورش شهر اراك با استفاده از پرسش نامه سلامت عمومي در سال ۱۳۸۷ پرداخته است. آزمودني ها ۱۳۱ نفر بودند. هم چنين عوامل موثر برسلامت رواني بر اساس سن، تحصيلات، درآمد، تعداد فرزندان، سابقه بيماري رواني و جسمي، تاهل، سكونت، رضايت شغلي و سابقه كار مورد بررسي قرار گرفت و نتايج با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: ميزان سلامت رواني در زنان شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشكي و كادر اداري آموزش و پرورش اراك با هم تفاوت نشان داد (p=0.041). هم چنين درآمد، سن، سابقه بيماري رواني و رضايت از شغل، رابطه مستقيمي با سلامت رواني آنان دارند.
نتيجه گيري: سطح سلامت رواني زنان شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشكي با زنان شاغل در كادر اداري آموزش و پرورش تفاوت معني داري دارد و ميزان درآمد، سن، سابقه كار، سابقه بيماري رواني و رضايت شغل مهم ترين عوامل ايجاد اختلال رواني بودند.