مقاله مقايسه سطح ليپوپروتئين هاي سرم در گلوگوم زاويه باز اوليه با هيپرتانسيون چشمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه سطح ليپوپروتئين هاي سرم در گلوگوم زاويه باز اوليه با هيپرتانسيون چشمي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلوکوم
مقاله هيپرتانسيون چشمي
مقاله هيپرليپوپروتئينمي
مقاله هيپرکلسترولمي
مقاله هيپرتري گليسريدمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پناهي رخشنده
جناب آقای / سرکار خانم: بهراميان بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: هيپرتانسيون چشمي، شايع ترين علت گلوکوم زاويه باز اوليه مي باشد. بالا بودن چربي هاي سرمي در بيماران هيپرتانسيون چشمي ممکن است سبب تسريع پيشرفت به طرف گلوکوم باشد. هدف از اين مطالعه مقايسه مقدار ليپوپروتئين هاي سرمي بيماران مبتلا به گلوکوم زاويه باز اوليه با بيماران دچار هيپرتانسيون چشمي مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه موردي ـ شاهدي بر روي۵۰ بيمار مبتلا به گلوکوم زاويه باز اوليه و ۵۰ بيمار دچار فشار داخل چشمي بالا انجام گرفته است. بيماران دچار هيپرتانسيون چشمي داراي فشار داخل چشمي بالا (با تنومتر گلدمن بالاتر از ۲۱ميليمتر جيوه در دو مرحله زماني مجزا) و عدم وجود آتروفي در سرعصب و پريمتري طبيعي بودند ولي بيماران مبتلا به گلوکوم زاويه باز اوليه از سه عامل فشار داخل چشمي بالا، آتروفي سرعصب بينايي و پريمتري غيرطبيعي بايد دو عامل داشته باشند و هر دو گروه در معاينه گونيوسکوپي بايد زاويه باز باشند. پس ازانتخاب بيماران، هر دو گروه بصورت ناشتا تحت آزمايشات کلسترول تام، ليپوپروتئين با دانسيته کم، ليپوپروتئين با دانسيته زياد و تري گلسيريد قرار گرفتند.
يافته ها: اختلاف معني داري در ميانگين تري گليسريد در بيماران گلوکوم زاويه باز اوليه (۲۱۵٫۳۲±۴۴٫۲۸ ميلي گرم بر دسي ليتر) با ميانگين تري گليسريد در بيماران هيپرتانسيون چشمي (۱۹۵٫۰۲±۴۲٫۶۳ ميلي گرم بر دسي ليتر) مشاهده گرديد (P=0.022). ميانگين كلسترول در بيماران گلوکوم زاويه باز اوليه (۲۴۵٫۸۸±۳۴٫۴۰ ميلي گرم بر دسي ليتر) و ميانگين كلسترول در بيماران هيپرتانسيون چشمي، (۲۳۱٫۴۲±۴۱٫۹۸ ميلي گرم بر دسي ليتر) بود (P=0.031).
نتيجه گيري: ليپوپروتئينهاي سرمي بيماران مبتلا به گلوكوم زاويه باز اوليه بيشتر از بيماران دچار هيپرتانسيون چشمي بود. هيپرکلسترولمي و هيپرتري گليسريدمي ممکن است سير پيشرفت فشار داخل چشمي بالا را به طرف گلوكوم زاويه باز اوليه تسريع بخشد.