مقاله مقايسه سطح پرولاکتين سرم در بيماران مبتلا به لوپوس با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه سطح پرولاکتين سرم در بيماران مبتلا به لوپوس با افراد سالم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپرپرولاکتينمي
مقاله لوپوس اريتماتوزسيستميک
مقاله فعاليت بيماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ زاده عبدالصمد
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي افخم افشين
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي راد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: مجموعه شواهد اخير نشان مي دهد که پرولاکتين، يک تنظيم کننده مهم سيستم ايمني است و در بيماري زايي لوپوس اريتماتوز سيستميک، نقش ايفا مي کند. در مطالعه حاضر، ميزان هيپرپرولاکتينمي در بيماران مبتلا به لوپوس شهر زاهدان با گروه کنترل، مقايسه و ارتباط احتمالي آن با سطح فعاليت بيماري ارزيابي شد.
روش ها: در يک مطالعه مورد شاهدي، سطح پرولاکتين سرم در ۴۰ زن مبتلا به لوپوس (۱۲ نفر لوپوس فعال و ۲۸ نفر لوپوس غيرفعال) و ۴۰ زن سالم اندازه گيري شد. فعاليت کلينيکي و سرولوژيکي بيماري با استفاده از معيار SLEDAI براي هر بيمار اندازه گيري شد. اندازه گيري سرولوژيکي Anti ds DNA، C3، C4  و CH50 به روش ELISA انجام شد. سطح پرولاکتين بين دو گروه، مقايسه و ارتباط آن با ميزان فعاليت بيماري بررسي شد.
يافته ها: ميزان هيپرپرولاکتينمي (PRL>25μg/l) در ۷ بيمار و ۲ نفر از گروه کنترل وجود داشت. اختلاف معناداري ميان دو گروه لوپوس و کنترل از نظر ميزان هيپرپرولاکتينمي يافت نشد. تعداد بيماران لوپوسي که هيپرپرولاکتينمي داشتند در دو گروه لوپوس فعال (SLEDAI>10) و غيرفعال، به ترتيب ۶ و ۱ نفر و از لحاظ آماري معنادار بود (P<0.05).
نتيجه گيري: هيپرپرولاکتينمي در درصد قابل توجهي از بيماران لوپوسي ديده شد. يک ارتباط مشخص بين فعاليت بيماري لوپوس و هيپرپرولاکتينمي وجود دارد.