مقاله مقايسه سطوح مختلف درك خواندن دانش آموزان كم شنوا و دانش آموزان شنوا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه سطوح مختلف درك خواندن دانش آموزان كم شنوا و دانش آموزان شنوا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درك خواندن
مقاله كم شنوا
مقاله شنواي هنجار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: كاكوجويباري علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مهارت در خواندن يكي از مهم ترين نيازهاي يادگيري دانش آموزان در زندگي امروز است اين مهارت معطوف به توانايي درك مطلب، تفسير و استنتاج از متون و دريافت معنا و مفهوم پيامي است كه به نگارش درآمده است. موفقيت و پيشرفت تحصيلي هر دانش آموز با ميزان توانمندي وي در درك مطلب ارتباط مستقيم دارد. هدف از اين تحقيق بررسي تاثير افت شنوايي بر توانايي سطوح مختلف درك خواندن دانش آموزان کم شنوا در مقايسه با دانش آموزان شنوا بود.
روش بررسي: پژوهش از نوع مقطعي بود و ابزار آزمون دفترچه استاندارد شده بين المللي ۲۰۰۱ (PIRLS) بود که روي ۱۷ دانش آموز مبتلا به کم شنوايي در پايه چهارم ابتدايي از مدارس استثنايي شهرستان هاي شهريار، رباط کريم و کرج و ۱۷ دانش آموز شنواي هنجار که به روش تصادفي ساده از مدارس عادي همجوار با مدارس استثنايي انتخاب شده بودند اجرا شد.
يافته ها: در تحليل يافته ها بين دانش آموزان کم شنوا و دانش آموزان شنوا در سطوح مختلف درك خواندن تفاوت معني داري ديده شد (p<0.05).
نتيجه گيري: افت شنوايي بر سطوح مختلف درك خواندن تاثير منفي دارد و به همين سبب بازنگري برنامه ريزي هاي آموزشي در مراكز استثنايي، به منظور هدايت آموزش از حفظي خواني به سمت درك معنا و لايه هاي عميق تر يادگيري، ضروري است.