مقاله مقايسه سلامت روان، عزت نفس و مسووليت پذيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي خانواده هاي طلاق و عادي شهرستان فيروزآباد سال تحصيلي ۸۸-۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۷۹ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه سلامت روان، عزت نفس و مسووليت پذيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي خانواده هاي طلاق و عادي شهرستان فيروزآباد سال تحصيلي ۸۸-۸۷
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روان
مقاله عزت نفس
مقاله مسووليت پذيري
مقاله طلاق
مقاله فرزندان طلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يونسي فلورا
جناب آقای / سرکار خانم: معين لادن
جناب آقای / سرکار خانم: شمشيري نيا ترلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش مقايسه سلامت روان، عزت نفس و مسووليت پذيري دختران مقطع راهنمايي خانواده هاي طلاق (تحت حضانت مادر) و عادي است. روش پژوهش علي مقايسه اي بود و جامعه آماري تمامي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان فيروزآباد را كه در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ مشغول به تحصيل بودند، در بر مي گرفت.
نمونه آماري شامل ۴۰ دختر خانواده هاي طلاق (تحت حضانت مادر) و ۴۰ دختر خانواده هاي عادي بود. روش نمونه گيري دختران طلاق و عادي ابتدا به صورت تصادفي و سپس به صورت در دسترس همتاسازي شدند.
ابزار پژوهش عبارتند بودند از: پرسشنامه ۲۸ سوالي سلامت روان، پرسشنامه ۵۸ سوالي عزت نفس كوپر اسميت و پرسشنامه ۴۲ سوالي مسووليت پذيري هاريسون گاف و پرسشنامه ۶ سوالي محقق ساخته كه هر ۴ پرسشنامه در اختيار آزمودني ها قرار گرفت و داده هاي آماري ثبت و از راه شاخص آماري t مستقل فرضيه ها بررسي شدند. بر اساس نتايج بدست آمده، دختران خانوده هاي طلاق از نظر مسووليت پذيري، عزت نفس، سلامت روان كلي و خرده مقياس هاي آن نظير نشانه هاي بدني، اضطراب و بي خوابي، ناكارايي اجتماعي و افسردگي، با دختران خانواده هاي عادي تفاوتي معني دار دارند كه ناشي از عوارض ناخوشايند طلاق والدين بر فرزندان است.