مقاله مقايسه سلامت رواني افراد شاغل و غيرشاغل (بيكار) ۲۲ تا ۴۰ ساله شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۹۵ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه سلامت رواني افراد شاغل و غيرشاغل (بيكار) ۲۲ تا ۴۰ ساله شهر تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهراكار كيانوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضربه مقايسه ابعاد مختلف سلامت رواني (علایم جسماني، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در کارکردهاي اجتماعي و افسردگي) افراد شاغل و غيرشاغل (بيکار) ۲۲ تا ۴۰ ساله شهر تهران پرداخته است. جامعه آماري اين تحقيق کليه افراد مذکر شاغل و غيرشاغل (بيکار) ۲۲ تا ۴۰ سال شهر تهران مي باشد که از اين جامعه تعداد ۶۰۰ نفر (۳۰۰ نفر شاغل و ۳۰۰ نفر غير شاغل) از طريق روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديده اند. براي سنجش سلامت رواني از آزمون GHO – 28 استفاده شده است. روش آماري اين تحقيق آزمون t استودنت براي مقايسه ميانگين هاي مستقل بوده اس. در اين تحقيق ۵ فرضيه مطرح است که در اين فرضيه هاي ابعاد مختلف سلامت رواني (علایم جسماني، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در کارکردهاي اجتماعي، افسردگي و نمونه کل) افراد شاغل و غيرشاغل (بيکار) مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که t محاسبه شده براي مقايسه ميانگين هاي افراد شاغل و غيرشاغل (بيکار) در حوزه علایم جسماني (-۶٫۹۲۶)، در حوزه اضطراب و اختلال خواب -۵٫۷۰۶))، در حوزه اختلال در کارکردهاي اجتماعي (-۷٫۴۸۷)، در حوزه افسردگي (-۷٫۱۶۹)، و در حوزه نمره کل (-۱۳٫۶۸۳) مي باشد که تماما از لحاظ آماري در سطح ۱% معنادار تشخيص داده شده اند.