مقاله مقايسه سلامت رواني در دبيران تربيت بدني و غيرتربيت بدني بر اساس ويژگي هاي جمعيت شناختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رشد و يادگيري حركتي-ورزشي (حركت) از صفحه ۹۳ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه سلامت رواني در دبيران تربيت بدني و غيرتربيت بدني بر اساس ويژگي هاي جمعيت شناختي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت رواني
مقاله ويژگي هاي جمعيت شناختي
مقاله دبيران تربيت بدني و غيرتربيت بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قراگوزلو فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ايزانلو بلال
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسي سلامت رواني دبيران تربيت بدني و غيرتربيت بدني بود. به اين منظور ۴۰۳ دبير شامل ۱۰۵ دبير تربيت بدني و ۲۹۸ دبير غيرتربيت بدني از ميان جامعه دبيران استان آذربايجان غربي با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب و پرسشنامه سلامت رواني (MHI) روي آنها اجرا شد. نتايج پژوهش نشان دهنده ميزان بهزيستي روان شناختي بهتر دبيران تربيت بدني در مقايسه با دبيران غيرتربيت بدني بود. ميزان بهزيستي روان شناختي دبيران مرد بالاتر از دبيران زن بود. ميزان بهزيستي روان شناختي دبيران داراي شغل دوم به طور معني داري کمتر از دبيران فاقد شغل دوم بود. بهزيستي روان شناختي دبيران متاهل کمتر از دبيران مجرد بود، البته ميزان درماندگي روان شناختي دبيران متاهل تفاوت معني داري با دبيران مجرد نداشت. ميزان بهزيستي روان شناختي دبيران رسمي تربيت بدني بيشتر از دبيران حق التدريس تربيت بدني بود. همچنين ميزان بهزيستي روان شناختي دبيران مرد داراي همسر شاغل به طور معني داري کمتر از دبيران مرد داراي همسر خانه دار بود.