مقاله مقايسه سلامت رواني فرزندان خانواده هاي تک همسري و دوهمسري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه سلامت رواني فرزندان خانواده هاي تک همسري و دوهمسري
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله عمل کرد خانواده
مقاله سلامت رواني
مقاله خانواده تک همسري
مقاله خانواده دوهمسري (دو زني)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش کنوني عبارت است از مقايسه سلامت رواني فرزندان خانواده هاي تک همسري و دوهمسري (دو زني) شهرستان خواف. جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظري (علوم انساني، علوم تجربي و رياضي – فيزيک) است که در دبيرستان هاي دولتي شهر خواف در سال تحصيلي ۸۶-۸۵ مشغول به تحصيل بوده اند. از ميان جامعه، تعداد ۳۰ پسر و ۳۸ دختر متعلق به خانواده هاي دوهمسري با روش نمونه گيري در دست رس و همان تعداد دختر و پسر نيز از خانواده هاي تک همسري (معمولي) با روش تصادفي انتخاب شدند. روش تحقيق، روش علي – مقايسه اي است و براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف استاندارد) و استنباطي (آزمون t براي دو گروه مستقل) استفاده مي شود. ابزار سنجش نيز چک ليست (SCL 90-R) است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين سلامت رواني فرزندان خانواده هاي تک همسري و دوهمسري تفاوتي معنادار وجود دارد. نتايج نشان مي دهد که فرزندان خانواده هاي تک همسري در مولفه هاي اضطراب، شکايت هاي جسماني، وسواس، پرخاش گري، روان پريشي و حساسيت در روابط بين فردي نسبت به فرزندان خانواده هاي دوهمسري از سلامت رواني بيشتري برخوردار بودند اما بين افکار پارانوئيدي، افسردگي و فوبياي آن ها تفاوتي معنادار وجود نداشت.