مقاله مقايسه سلامت روان و رضايت زناشويي زنان با بارداري خواسته و زنان با بارداري ناخواسته در شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۶۶ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه سلامت روان و رضايت زناشويي زنان با بارداري خواسته و زنان با بارداري ناخواسته در شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت رواني
مقاله رضايت زناشويي
مقاله بارداري خواسته
مقاله بارداري ناخواسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي ميرصلاح الدين
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالرحمي فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر از نوع علي – مقايسه اي (پس رويدادي) بوده و به منظور مقايسه سلامت روان و رضايت زناشويي زنان با بارداري خواسته و زنان با بارداري ناخواسته شهر اهواز انجام گرفته است. در اين پژوهش ۱۵۰ زن باردار با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي استفاده شده در اين پژوهش عبارتند از آزمون فهرست تجديد نظر شده علايم رواني SCL-90-R و پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ، تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آماري تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) انجام گرفت. يافته هاي حاصله از اين پژوهش نشان داد بين سلامت رواني زنان با بارداري خواسته و ناخواسته تفاوت معني داري وجود دارد. همچنين بين رضايت زناشويي با بارداري خواسته و ناخواسته در سطح P<0.05 تفاوت معني داري نشان داد.