مقاله مقايسه سلامت عمومي سالمندان مقيم / غير مقيم سراي سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه سلامت عمومي سالمندان مقيم / غير مقيم سراي سالمندان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله سلامت عمومي
مقاله نشانه هاي افسردگي
مقاله نشانه هاي جسماني
مقاله اضطراب
مقاله کارکرد اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني خدامراد
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تحقيق حاضر با هدف مقايسه سلامت عمومي و شاخصه هاي آن در سالمندان مقيم و غير مقيم سراي سالمندان انجام شد.
روش بررسي: مطالعه از نوع مقطعي مقايسه اي و شرکت کنندگان در پژوهش ۲۵۴ سالمند (۱۲۷ نفر مقيم سراي سالمندان و ۱۲۷ نفر مقيم جامعه) بودند. شرکت کنندگان به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و در هر گروه ۸۳ زن و ۴۴ مرد به تناسب سهم جنسيت در جامعه قرار گرفتند. مقياس سلامت عمومي (GHQ-28) که در برگيرنده سلامت عمومي و چهار خرده مقياس اضطراب، افسردگي، نشانه هاي جسماني، و کارکرد اجتماعي است براي جمع آوري اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. از آزمون هاي t و تحليل واريانس براي تحليل نتايج استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد ميانگين نمرات سلامت عمومي سالمندان مقيم سراي سالمندان از ميانگين نمرات سالمندان مقيم جامعه بيشتر (نمره بالا نشانه سلامت روان پايين) بود و تفاوت مشاهده شده در ميانگين ها براي سلامت عمومي و زير مقياس هاي نشانه هاي افسردگي و جسماني و اختلال در کارکرد اجتماعي از لحاظ آماري معنادار به دست آمد. اختلال در کارکرد اجتماعي زنان مقيم آسايشگاه بيشتر از مردان بود.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش، حاکي از آن است که سالمندان مقيم سراي سالمندان در مقايسه با سالمندان مقيم جامعه نشانه هاي افسردگي، جسماني و اختلالات کارکرد اجتماعي بيشتري را تجربه مي کنند. از سويي گسترش موسسات نگهداري سالمندي در آينده غير قابل اجتناب است بنابراين، توجه هر چه بيشتر به شرايط محيط زندگي سالمندان مقيم موسسات ضروري به نظر مي رسد.