مقاله مقايسه سمانهاي گلاس آينومر F Type II و S.D.S بر ميزان استحکام کششي قطري (In vitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۴۶ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه سمانهاي گلاس آينومر F Type II و S.D.S بر ميزان استحکام کششي قطري (In vitro)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحکام کششي قطري
مقاله سمان گلاس آينومر self cure
مقاله بيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي اناركي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شهابيان كارينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استحکام کششي قطري، از وﻳژگيهاي مواد ترﻣﻴمي شکننده و سمانها از جمله سمانهاي گلاس آينومر مي باشد. وجود مقادير مشخص و استاندارد از اين استحکام، جهت حصول به نتايج مطلوب در کاربرد مواد مذکور ضروري مي باشد. با توجه به اينکه سمان گلاس آينومر S.D.S اخيرا وارد بازار ايران شده و به دليل وجود خلا اطلاعاتي در اين زمينه، مطالعه حاضر با هدف مقايسه استحکام کششي قطري سمانهاي گلاس آينومرS.D.S  نوع restorative وTypeII Fuji  انجام گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه با طراحي تجربي و بر روي
۲۰  نمونه ديسکي شکل از هر سمان با ابعاد ۴٫۵ mm ارتفاع و ۹ mm قطر انجام گرفت. نمونه ها طبق دستورالعملANSI/ADA 66  در رابطه با ابعاد سمانها و دستورالعمل کارخانه سازنده در مورد نسبت پودر به مايع آنها ساخته شدند. تمام نمونه ها تا زمان انجام تست در انکوباتور با دماي  1 oC±۳۷ و رطوبت نسبي ۵%±۹۵ نگهداري شدند.D.T.S  نمونه ها در فواصل زماني ۱۵ دقيقه و ۲۴ ساعت پس از شروع اختلاط پودر و مايع در دستگاه تست Zwick (Roell-GermanyZ020) با سرعت ۰٫۵ mm/min بررسي شد و نتايج حاصله توسط آزمون آماري و T-Test مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ميزان استحکام کششي قطري سمان گلاس آينومر Fuji TypeII در زمانهاي ۱۵دقيقه و۲۴  ساعت بترتيب ۱٫۵۷ Mpa±۶۷٫۵ و ۱٫۳ Mpa±۶٫۹۸ بود و اين ميزان براي سمان گلاس آينومر  S.D.Sنوعrestorative ، در زمانهاي ذکر شده بترتيب ۰٫۵۵±۵۴٫۴ و ۱٫۴۱ Mpa±۶٫۶۱ بود. تغييرات زماني هر دو سمان به لحاظ آماري معني دار بود (P<0.03) ولي ميزان استححام دو سمان هاي گلاس آينومر مشابه بود(P<0.6) .
نتيجه گيري: ميزان استحکام کششي قطري گلاس آيونمر مشابه است و با گذشت زمان در هر دو سمان، ميزان استحکام افزايش مي يابد.