مقاله مقايسه سه آزمون عملکردي تعادل در شناسايي سالمندان با و بدون سابقه زمين خوردن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه سه آزمون عملکردي تعادل در شناسايي سالمندان با و بدون سابقه زمين خوردن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله زمين خوردن
مقاله تعادل
مقاله با و بدون سابقه زمين خوردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي رضايي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانخاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ثاني سيدحجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزيابي تعادل براي بيش تر سالمندان در زمينه سلامت و بهداشت به منظور کمک در جهت اهداف درماني مناسب، افزايش آگاهي از خطر زمين خوردن و تخصيص وسيله کمکي مناسب لازم و ضروري است. زمين خوردن ارتباط مستقيمي با سلامت عمومي افراد سالمند دارد و شناسايي زود هنگامش باعث کاهش اين خطر مي شود. بنابراين پژوهش حاضر با هدف مقايسه سه روش ارزيابي عملکردي در شناسايي سالمندان با خطر زمين خوردن و بدون آن صورت گرفته است.
مواد و روش ها: تحقيق حاضر از نوع علي – مقايسه اي بود که بدين منظور تعداد ۵۲ سالمند مرد و زن از سه پارک شهر تهران بعد از تکميل پرسش نامه ارزيابي هوشياري به صورت در دسترس انتخاب و بنابر گزارش خود افراد، به دو گروه سالمند با سابقه زمين خوردن (۲۷ نفر) و بدون سابقه زمين خوردن (۲۵ نفر) تقسيم شدند. داده ها با استفاده از آزمون هاي: تعادل برگ، دسترسي عملکردي و آزمون زماندار برخاستن و برگشتن جمع آوري شدند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تحليل واريانس چند متغيري (MANOVA) و ضريب همبستگي پيرسون در سطح معنا داري P<0.05 انجام شد.
نتايج: نتايج نشان داد که تفاوت معناداري بين گروه هاي سالمندان با سابقه زمين خوردن و بدون آن، در متغير وابسته خطر زمين خوردن وجود دارد (P=0.0005) به طوري که سالمندان بدون سابقه زمين خوردن در همه آزمون ها وضعيت بهتري داشتند. هم چنين نشان داده شد که هر سه آزمون نسبت به هم داراي همبستگي معناداري هستند.
نتيجه گيري: به طور کلي مي توان گفت هر سه آزمون در دو گروه داراي تفاوت هاي معناداري هستند و به کمک اين ابزار مي توان اختلال تعادل سالمندان را شناسايي کرد.