مقاله مقايسه سه روش شبكه عصبي مصنوعي، سيستم استنتاجي فازي، عصبي تطبيقي و زمين آمار در ميان يابي سطح آب زيرزميني (مطالعه موردي دشت قزوين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۵۱۷ تا ۵۲۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه سه روش شبكه عصبي مصنوعي، سيستم استنتاجي فازي، عصبي تطبيقي و زمين آمار در ميان يابي سطح آب زيرزميني (مطالعه موردي دشت قزوين)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح آب زيرزميني
مقاله شبکه عصبي
مقاله زمين آمار
مقاله سيستم استنتاجي فازي
مقاله عصبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني اميراحمد
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: مساعدي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميان يابي دقيق تراز سطح آب زيرزميني يكي از موضوعات مورد علاقه در مطالعات آب هاي زيرزميني است. در اين پژوهش سه روش زمين آمار (کريجينگ) و استفاده از دو نوع شبکه عصبي مصنوعي معروف شبكه هاي موسوم به پرسپترون چندلايه (MLP) و شبكه هاي تابع پايه شعاعي (RBF) و همچنين سيستم استنتاجي فازي، عصبي، براي تخمين مقادير تراز سطح آب زيرزميني به منظور يافتن بهترين روش ميان يابي مورد ارزيابي قرار گرفته اند. دشت قزوين به عنوان محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته شده و مختصات هندسي چاه هاي مشاهده اي به عنوان ورودي و مقادير تراز سطح آب زيرزميني به عنوان خروجي در روش هاي شبکه عصبي مصنوعي و سيستم استنتاجي فازي، عصبي استفاده شده است. همچنين ۲۰ درصد از كل تعداد چاه ها به عنوان داده هاي آزمون در نظر گرفته شد. نتايج پژوهش نشان مي دهد که سيستم استنتاجي فازي، عصبي با توجه به ضريب همبستگي ۹۸ درصد و ميانگين مربعات خطاي کمتر از دقت بالاتري براي تخمين تراز سطح آب زيرزميني در نقاط مجهول آب خوان نسبت به روش هاي زمين آمار و شبکه هاي عصبي برخوردار است. همچنين شبکه چندلايه پرسپترون MLP نيز با توجه به ضريب همبستگي ۹۳ درصد و ميانگين مربعات خطاي کمتر نتايج دقيق تري را نسبت به شبکه عصبي مصنوعي توابع پايه RBF با توجه به ضريب همبستگي ۹۰ درصد ارايه نمود و نتايج حاصل از روش زمين آمار نشان داد که اين روش با توجه به ضريب همبستگي ۹۵ درصد و اما ميانگين مربعات خطاي بيشتر نسبت به روش شبکه چندلايه پرسپترون نتايج نزديک به هم را ارايه کردند اما روش زمين آمار نتايج بهتري را نسبت به روش شبکه عصبي مصنوعي توابع پايه شعاعي RBF ارايه نموده است.