مقاله مقايسه سه روش شيمي درماني تکميلي بعد از جراحي ماستکتومي تعديل شده بر ميزان فراغت از بيماري مبتلايان به سرطان پستان با استفاده از مدل لوگ لوجستيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه سه روش شيمي درماني تکميلي بعد از جراحي ماستکتومي تعديل شده بر ميزان فراغت از بيماري مبتلايان به سرطان پستان با استفاده از مدل لوگ لوجستيک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله شيمي درماني تکميلي
مقاله فراغت از بيماري
مقاله تحليل بقا
مقاله مدل لوگ لوجستيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فردمال جواد
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شيمي درماني از اجزاي درمان هاي تکميلي پس از جراحي مبتلايان به سرطان پستان است. هدف اين مطالعه، مقايسه کارايي رژيم هاي درمان تکميلي Taxane-based و Anthracycline-based با Cyclophosphamide, Methotrexate و۵-fluorouracil   (CMF) بعد از جراحي ماستکتومي تعديل شده(Modified radical mastectomy ,MRM)  از نظر مدت زمان فراغت از بيماري بود.
مواد و روش ها:
۶۲ بيمار مبتلا به سرطان پستان که تحت عمل جراحي MRM قرار گرفته و انديکاسيون شيمي درماني توسط انکولوژيست براي آن ها گذاشته شده بود و در مرحله عاري از متاستاز بودند، وارد مطالعه شدند. اين بيماران يکي از رژيم هاي شيمي درماني مذکور را دريافت و در يک دوره زماني ۸ ساله از نظر زمان عود/متاستاز بررسي شدند. برخي ويژگي هاي دموگرافي و پاراکلينيکي آن ها ثبت و با استفاده از رگرسيون بقاي لوگ لوجستيک، اثربخشي اين سه رژيم مقايسه شد.
يافته ها: ميانگين (انحراف معيار) سني بيماران (۱٫۳۱) ۴۹ سال بود. در بيش از ۴۰ درصد موارد، تومور از درجه بدخيمي ۳ بود. ميانه زمان پيگيري بيماران ۲۰ ماه و نرخ فراغت از بيماري ۵ ساله آن ها، ۴۸ درصد بود. تحليل بقاي پارامتري، بيان گر تاثير نوع درمان تکميلي (OR(Anthracycline/CMF)=3.185؛ OR(Taxane/CMF)=3.676)، درجه بدخيمي تومور (OR=2.528)، اندازه تومور  (OR=5.598)و تعداد گره هاي لنفاوي درگير(OR=1.112)  بر ميزان فراغت از بيماري بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه حاکي از کارايي بيش تر درمان با
Taxane-based و Anthracycline-based در مقايسه با CMF بود. اين مطالعه هم چنين نشان داد که تشخيص به هنگام تومور، اهميت بسيار بسزايي در موفقيت درمان به لحاظ افزايش مدت زمان فراغت از بيماري دارد. اين امر اهميت غربال گري و اموزش را اشکار مي سازد.