مقاله مقايسه سه روش مورد استفاده در آماده سازي شيارها بر ميزان ريزنشت فيشورسيلانت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه سه روش مورد استفاده در آماده سازي شيارها بر ميزان ريزنشت فيشورسيلانت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيشورسيلانت
مقاله ايرابريژن
مقاله اناملوپلاستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي نژاد شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي تودشكچويي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: به منظور کاهش ريزنشت روش هاي گوناگون آماده سازي و پاکسازي شيارها پيش از کاربرد فيشور سيلانت توصيه شده است. اين روش ها شامل آماده سازي شيارها با استفاده از پروفيلاکسي توسط پودر پاميس، اناملوپلاستي، باندينگ هاي رزيني، ليزر و ايرابريژن است.
هدف: هدف از اين پژوهش آزمايشگاهي، بررسي و مقايسه ريزنشت با استفاده از سه روش آماده سازي ۱) روش معمولي پروفيلاکسي با پاميس، ۲) روش اناملو پلاستي با فرز و ۳) روش ايرابرژن، پيش از اسيد اچينگ و قرارگيري فيشورسيلانت بود.
مواد و روش: در اين بررسي مداخله اي ۶۰ دندان مولر سوم بي پوسيدگي در ۴ گروه بخش شدند. دندان ها به يکي از سه روش ياد شده آماده شدند. سيلنت کلينپرو روي همه دندان ها قرار داده شد. دندان ها براي ۵۰۰ چرخه حرارتي ميان ۵ تا ۵۵ درجه و زمان تکرار ۳۰ ثانيه ترموسيکل شدند و سپس در نرمال سالين قرار گرفتند. همه دندان ها از اپکس مهر و موم شدند و تا ۱٫۵ ميلي متر لبه سيلانت با دو لايه لاک ناخن پوشيده شدند. سپس دندان ها به مدت ۲۴ ساعت در فوشين ۰٫۵ درصد قرار گرفتند تا اجازه نفوذ ماده رنگي به فضاهاي احتمالي ميان مينا و سيلانت داده شود. دندان ها به گونه باکو لينگوال موازي با محور طولي برش داده شد. سطح ها براي بررسي ميزان ريزنشت ميان صفر تا دو بخش بندي و زير استريو ميکروسکوپ بررسي شدند. يافته ها توسط آزمون کروسکالواريس و من ويتني واکاوي آماري گرديد.
يافته ها: در گروه ايرابريژن، نسبت به ديگر گروه ها بيشترين شمار دندان ها بي ريزنشت بودند. در گروه شاهد ۴۶٫۷ درصد، پاميس ۴۰ درصد، ايرابريژن ۲۶٫۷ و گروه فرز ۵۳٫۳ درصد از نمونه ها درجاتي از ريزنشت را نشان دادند. ريزنشت در گروه ايرابريژن کمتر از ديگر گروه ها بود. تفاوت معنا دار ميان ريزنشت ميان سه روش آماده سازي شيارها پيش از کاربرد فيشورسيلانت ديده نشد(p>0.05) .
نتيجه گيري: استفاده از روش هاي ايرابريژن و اناملوپلاستي نسبت به روش معمول پروفيلاکسي با پاميس باعث کاهش ريزنشت زير فيشور سيلانت نمي شوند.