مقاله مقايسه سه روش EPM، MPSIAC، PSIAC در برآورد ميزان فرسايش و رسوب در حوضه چهل چشمه استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۱۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه سه روش EPM، MPSIAC، PSIAC در برآورد ميزان فرسايش و رسوب در حوضه چهل چشمه استان فارس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسايش خاک
مقاله رسوب
مقاله EPM
مقاله PSIAC
مقاله MPSIAC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزو آرش
جناب آقای / سرکار خانم: مميزي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيك انديش عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه فرسايش خاك به عنوان خطري جدي براي رفاه انسان و حتي حيات او به شمار مي آيد كه نه تنها سبب فقير شدن خاك و متروك شدن مزارع و مراتع مي گردد بلكه با رسوب مواد در آبراهه ها و مخازن سدها زيان هاي فراواني را باعث مي شود. جهت برآورد ميزان فرسايش و توليد رسوب از روش هاي متعددي استفاده مي شود كه در مطالعه فرسايش و رسوب در حوزه چهل چشمه از سه روشPSIAC ، EPM و MPSIAC استفاده شد. بررسي و تعيين ميزان فرسايش خاك و توليد رسوب، انتخاب بهترين روش برآورد ميزان فرسايش و رسوب در سطح حوضه، مشخص نمودن مناطق بحراني فرسايش يافته و تعيين روش هاي مناسب براي كنترل فرسايش و كاهش توليد رسوب در هر واحد برنامه ريزي كاري و كل حوضه، از جمله اهداف اين مطالعه بوده است. با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و تلفيق اطلاعات مختلف جمع آوري شده از حوضه، تخمين ميزان فرسايش و رسوب با روش هاي PSIAC ، EPM و MPSIAC در هر زيرحوضه و كل حوضه آبخيز انجام شد. سپس نقشه فرسايش ويژه و نقاط بحراني تهيه گرديد. اعداد به دست آمده توسط سه روش ذكر شده با مطالعات صحرايي و آمار رسوب ايستگاه بند بهمن مقايسه گرديد كه بر اين اساس روش MPSIAC به عنوان بهترين روش تعيين شد. در حوضه مورد مطالعه، عوامل زيادي از جمله تخريب پوشش گياهي، چراي مفرط و بي رويه به خصوص در مناطق حساس به فرسايش، تخريب مراتع و شخم در جهت شيب، باعث افزايش ميزان فرسايش خاك مي شوند. جهت كاهش ميزان فرسايش توجه به اين نكته حايز اهميت است كه ۴۶٫۵۴ درصد اراضي حوضه از سازندهاي حساس به فرسايش از جنس آهك و مارن هاي آهكي است لذا لازم است هر گونه پيشنهادي با توجه جدي به نوع و ليتولوژي سازندها انجام گيرد تا موثرتر واقع شود.