مقاله مقايسه سواد خواندن در دانش آموزان آسيب ديده شنوايي در سه مقطع تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۸ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه سواد خواندن در دانش آموزان آسيب ديده شنوايي در سه مقطع تحصيلي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد خواندن
مقاله درک متون
مقاله دانش آموز
مقاله آسيب شنوايي
مقاله مقطع تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاكوجويباري علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي پيشرفت سواد خواندن در دانش آموزان آسيب ديده شنوايي و مقايسه سواد خواندن آنان در سه مقطع تحصيلي انجام پذيرفت.
روش بررسي: در اين تحقيق تحليلي و کاربردي که از نوع مقطعي- مقايسه اي مي باشد، از بين جامعه آماري شامل دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي، سوم راهنمايي و سوم دبيرستان مدارس استثنايي شهرستانهاي کرج، شهريار، شهرقدس، هشتگرد و رباط کريم، ۱۱۹ دانش آموز آسيب ديده شنوايي به روش در دسترس انتخاب و توانايي خواندن و درک متون اطلاعاتي و ادبي آنها با استفاده از ابزار پژوهش يعني دفترچه هاي مطالعه بين المللي پيشرفت سواد خواندن (پرلز) مورد سنجش قرار گرفت. داده هاي حاصل با استفاده از آزمون تي مستقل براي مقايسه گروه ها تحليل شد.
یافته ها: بين پايه هاي تحصيلي چهارم ابتدايي و سوم راهنمايي با آسيب شنوايي شديد و متوسط، سواد خواندن و درک متون اطلاعاتي و ادبي اختلاف معناداري نداشت (P>0.05) .سواد خواندن و درک متون ادبي بين پايه هاي تحصيلي سوم راهنمايي و سوم دبيرستان با آسيب شنوايي شديد) به ترتيب P=0.011 و P=0.005) و متوسط (به ترتيب P=0.004 و P=0.032) اختلاف معناداري نشان داد، ولي درک متون اطلاعاتي بين اين پايه ها فقط بين دانش آموزان داراي آسيب شنوايي متوسط تفاوت معناداري داشت (P=0.008).
نتيجه گيري: پيشرفت سواد خواندن در دانش آموزان آسيب ديده شنوايي روند بسيار کندي دارد که فراتر از مقطع تحصيلي و ميزان کاهش شنوايي مي باشد. لزوم توجه به ارتقا سواد خواندن و هدايت به سمت لايه هاي عميق يادگيري و درک مطلب در مقاطع مختلف تحصيلي در سيستم آموزش استثنايي شايان توجه است.