مقاله مقايسه سواد خواندن در دانش آموزان آسيب ديده شنوايي و دانش آموزان با شنوايي هنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه سواد خواندن در دانش آموزان آسيب ديده شنوايي و دانش آموزان با شنوايي هنجار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد خواندن
مقاله آسيب شنوايي
مقاله شنوايي هنجار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاكوجويباري علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گوش کردن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن مهارت هايي زباني هستند که بين آنها ارتباط کامل وجود دارد. گوش دادن اولين مهارت زباني است که فرد در جريان رشد خود فرا مي گيرد. اگر اين مهارت تحت تاثير آسيب شنوايي قرار گيرد، لطمات اساسي بر مهارت هاي زباني وارد خواهد آمد. هدف از اين تحقيق بررسي تاثير افت شنوايي بر سواد خواندن دانش آموزان آسيب ديده شنوايي در مقايسه با دانش آموزان با شنوايي هنجار در مدارس عادي بود.
روش بررسي: پژوهش مقطعي حاضر با استفاده از ابزار آزمون دفترچه هاي استاندارد شده بين المللي ۲۰۰۱ PIRLS انجام گرفت. ۱۱۹ دانش آموز در پايه هاي چهارم ابتدايي، سوم راهنمايي و سوم دبيرستان مبتلا به کم شنوايي متوسط و شديد از مدارس استثنايي، و همچنين ۴۶ دانش آموز با شنوايي هنجار از پايه چهارم ابتدايي مدارس عادي در اين پژوهش بررسي شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از t مستقل استفاده شد.
يافته ها: در سطح سواد خواندن و در عملکرد درک متون ادبي، بين کليه دانش آموزان آسيب ديده شنوايي در مقايسه با دانش آموزان شنوايي هنجار تفاوت معني دار ديده شد (p<0.05) و در درک متون اطلاعاتي، به جز دانش آموزان پايه سوم دبيرستان دچار کم شنوايي متوسط، ساير دانش آموزان تفاوت معني داري در مقايسه با دانش آموزان عادي نشان دادند (p=0.03).
نتيجه گيري: افت شنوايي بر سطح سواد خواندن تاثير منفي مي گذارد. لازم است ارتقاءبخشي سطح سواد خواندن و تقويت باقي مانده شنوايي، در طراحي و برنامه ريزي هاي آموزشي در مدارس استثنايي براي دانش آموزان آسيب ديده شنوايي، بيشتر مورد توجه قرار گيرد.