مقاله مقايسه سود و جريانات نقدي به عنوان معيارهايي براي ارزيابي عملکرد شرکت: بررسي نقش اقلام تعهدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه سود و جريانات نقدي به عنوان معيارهايي براي ارزيابي عملکرد شرکت: بررسي نقش اقلام تعهدي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده سهام
مقاله جريانهاي نقدي عملياتي
مقاله اقلام تعهدي
مقاله سود حسابداري
مقاله دوره اندازه گيري كوتاه مدت
مقاله دوره اندازه گيري بلند مدت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي ايوري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عده زيادي از استفاده کنندگان اطلاعات مالي از سود به عنوان معياري براي ارزيابي عملکرد شرکت استفاده مي کنند. يکي ديگر از معيارهاي اندازه گيري عملکرد که مي تواند مورد استفاده واقع شود خالص وجه نقد دريافتي است. تا قبل از الزامي شدن تهيه صورت جريانات نقدي براي شرکتها، تنها معيار براي سنجش عملکرد، سود شرکت بود که پس از آن معيار ديگري (جريانات نقدي) براي سنجش عملکرد شرکت معرفي شد. با اين وجود هنوز عده زيادي از استفاده کنندگان از صورتهاي مالي از معيار سود براي سنجش عملکرد شرکت استفاده مي کنند. در اين پژوهش توانايي هر يک از معيارهاي سود و جريانات نقدي را در انعکاس عملکرد شرکت مورد ارزيابي قرار داده ايم و به اين منظور، اطلاعات مربوط به سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ براي ۸۲ شرکت عضو نمونه از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته اند. نتايج تحقيق حاکي از آن است که در دوره هاي اندازه گيري كوتاه مدت، سود نسبت به جريانهاي نقدي عملياتي رابطه بسيار قويتري با بازده سهام دارد. همچنين، مشخص گرديدكه با افزايش طول دوره هاي اندازه گيري، توانايي جريانهاي نقدي عملياتي نسبت به سود براي انعكاس عملكرد شركت افزايش مي يابد. از سوي ديگر، اقلام تعهدي نقش مهمي در افزايش توانايي سود براي انعكاس عملكرد شركت (بازده سهام) از خود نشان دادند. البته در صورتي كه قدر مطلق اقلام تعهدي بزرگ باشد، ارتباط بين بازده سهام و جريانهاي نقدي عملياتي نسبت به ارتباط بين بازده سهام و سود کاهش مي يابد.