مقاله مقايسه سوندگذاري کوتاه مدت و طولاني مدت بعد از عمل کولپورافي قدامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۴۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه سوندگذاري کوتاه مدت و طولاني مدت بعد از عمل کولپورافي قدامي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احتباس ادرار
مقاله سوندگذاري
مقاله كولپورافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد فريده
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: اين باور که اتساع بيش از حد مثانه پس از عمل کولپورافي قدامي مي تواند تاثير منفي بر نتايج عمل جراحي داشته باشد، سبب سوندگذاري روتين پس از اين عمل شده است. اين مطالعه به منظور مقايسه سوندگذاري کوتاه مدت (۲۴ ساعته) و طولاني مدت (۷۲ ساعته) پس از عمل کولپورافي قدامي انجام شد.
روش كار: اين کارآزمايي باليني تصادفي شده در بيمارستان کوثر قزوين در سال هاي ۸۵-۱۳۸۴ انجام شد. ۱۰۰ بيمار که کانديد عمل کولپورافي قدامي بودند، به دو گروه ۵۰ نفري تقسيم شدند. در يک گروه سوند فولي ۲۴ ساعت پس از عمل و در گروه دوم ۷۲ ساعت بعد از عمل خارج شد. قبل از خروج سوند، نمونه ادرار جهت انجام کشت ارسال گرديد. پس از خروج سوند و ادرار کردن بيمار، حجم ادرار باقي مانده در مثانه اندازه گيري شد. اگر حجم ادرار باقيمانده بيشتر از ۲۰۰ ميلي ليتر بود يا احتباس ادرار رخ مي داد، مجددا سوند فولي براي ۷۲ ساعت گذاشته مي شد. نياز به سونداژ مجدد، احتباس ادرار، کشت مثبت ادرار، مدت زمان بستري در بيمارستان بررسي شد. داده ها با آزمون آماري t و دقيق فيشر تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: حجم ادرار باقيمانده بيشتر از ۲۰۰ ميلي ليتر و نياز به سوندگذاري مجدد در ۱ نفر (۲%) در گروه سونداژ ۲۴ ساعته ديده شد ولي در گروه سونداژ ۷۲ ساعته نياز به سوندگذاري مجدد در هيچيک از بيماران نبود. (P=1). احتباس ادرار در هيچ بيماري رخ نداد. در هر دو گروه، در ۱ نفر (۲%) کشت ادرار مثبت گزارش شد که اختلاف آماري معني داري را نشان نداد (P=1). ميانگين مدت بستري در گروه سوندگذاري ۲۴ ساعته به طور معني داري کمتر از گروه ۷۲ ساعته بود (P=0.00).
نتيجه نهايي: کاهش مدت زمان سوندگذاري پس از عمل کولپورافي قدامي سبب احتباس ادرار نمي شود و مدت زمان بستري در بيمارستان را کاهش مي دهد.