مقاله مقايسه سوگيري توجه نسبت به چهره هاي هيجاني در بيماران مبتلا به اضطراب اجتماعي، اضطراب منتشر و افراد عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه سوگيري توجه نسبت به چهره هاي هيجاني در بيماران مبتلا به اضطراب اجتماعي، اضطراب منتشر و افراد عادي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال اضطراب اجتماعي
مقاله اختلال اضطراب منتشر
مقاله سوگيري توجه
مقاله چهره هاي هيجاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چلبيانلو غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گروسي فرشي ميرتقي
جناب آقای / سرکار خانم: قناعت پيشه زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در دو دهه اخير انبوهي از پژوهش هاي باليني انجام شده تا به فهم زيربناهاي اصلي اختلال اضطراب اجتماعي كمك نمايند. نقش شناخت در ايجاد و تداوم بيماري هاي اضطرابي، از ديرباز در كانون توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف مقايسه سوگيري توجه نسبت به چهره هاي هيجاني در مبتلايان به اختلال اضطراب اجتماعي با بيماران مبتلا به اضطراب منتشر و افراد عادي انجام شد.
روش: اين مطالعه علي مقايسه اي روي۱۵  نفر بيمار اضطراب اجتماعي، ۱۰ نفر بيمار اضطراب منتشر و ۲۰ نفر از افراد عادي كه به روش نمونه گيري در دسترس از بين مراجعان مراكز و درمانگاه هاي روان پزشكي شهر شيراز در سال ۱۳۸۸ انجام شد. آزمودني ها چهره ها را با الگوي تكليف كامپيوتري در دو حالت هيجاني مثبت و منفي از بين چهره هاي خنثي شناسايي نمودند. داده ها با استفاده از روش تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مكرر با نرم افزار  SPSS 17تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: مبتلايان به اضطراب اجتماعي در مقايسه با افراد عادي، در تشخيص چهره هاي مثبت روگرداني بيشتر و در تشخيص چهره هاي منفي سوگيري بيشتري نشان دادند. تعداد چهره هاي ارايه شده برحسب نوع چهره، تفاوت هاي معني داري در تمايز بين نوع چهره ها و زمان واكنش ايجاد نمود.
نتيجه گيري: مبتلايان به اضطراب اجتماعي چهره هاي حاوي لبخند را به عنوان محرك تهديد كننده تفسير نموده و از آنها اجتناب مي كنند، بنابراين به عنوان راهكاري اجتنابي، محل صحيح چهره هاي منفي را در مقايسه با چهره هاي مثبت، بيشتر تشخيص مي دهند.