مقاله مقايسه سيل آپيكالي (Mineral Trioxide Aggregate, MTA) سفيد و آمالگام با هيدروكسي آپاتيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۴۶ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه سيل آپيكالي (Mineral Trioxide Aggregate, MTA) سفيد و آمالگام با هيدروكسي آپاتيت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رتروفيل
مقاله ريزنشت
مقاله MTA
مقاله آمالگام
مقاله هيدروكسي آپاتيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: افخمي جدي فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: درمان ريشه يكي از اهداف اصلي ايجاد سيل كانال ريشه مي باشد. هدف از پركردگي رتروگريد در جراحي آپيكال به دست آوردن سيل موثر آپيكالي است. مواد مختلفي براي رتروفيل توصيه شده، به منظور بررسي كيفيت مواد رتروفيل مهمترين ويژگي كه تحت مطالعه قرار مي گيرد، خاصيت سيل كنندگي آنهاست. اين مطالعه به منظور بررسي ميزان نفوذ رنگ در دو ماده رتروفيل رايج MTA و آمالگام و مقايسه آنها با هيدروكسي آپاتيت در جراحي هاي انتهاي ريشه انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه آزمايشگاهي بر روي ۶۹ دندان تك ريشه كشيده شده انساني انجام شد. پس از آماده سازي، كانال ريشه به روش تراكم جانبي پر شد و سپس ۳ ميليمتر انتهاي ريشه قطع و حفره انتهاي ريشه آماده گرديد. سپس دندانها بصورت تصادفي به سه گروه بيست تايي MTA سفيد، آمالگام و هيدروكسي هپاتيت تقسيم شدند. با استفاده از روش نفوذ رنگ ميزان ريز نشت بين گروهها تعيين گرديد. نفوذ رنگ به چهار طبقه كم ميزان ۰-۰٫۹۹ ميليمتر، متوسط ۱-۱٫۹۹، ميليمتر زياد ۲-۲٫۹۹ ميليمتر و خيلي زياد ۳ ميليمتر و بيشتر تقسيم شد. سپس گروهها مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين نفوذ رنگ در گروه آمالگام، %۳۵ در طبقه بندي زياد و %۶۵ در طبقه بندي بسيار زياد در گروه MTA، ده درصد در طبقه بندي متوسط، %۱۵ در طبقه بندي زياد و %۷۵ در طبقه بندي بسيار زياد قرار گرفتند و در گروه هيدروكسي آپاتيت به ترتيب %۵، %۴۵ و %۵۰ بود. بين سه نوع ماده MTA، هيدروكسي آپاتيت و آمالگام با ميزان نفوذ رنگ ارتباط معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه از هيدروكسي آپاتيت مي توان به عنوان ماده رتروفيل استفاده كرد و با دو ماده رايج MTA و آمالگام تفاوتي ندارد.