مقاله مقايسه سي ساله تشخيص هاي باليني و هيستوپاتولوژيک ضايعات غدد بزاقي، کيست ها و تومورهاي ادنتوژنيک در دانشکده دندانپزشکي مشهد – ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه سي ساله تشخيص هاي باليني و هيستوپاتولوژيک ضايعات غدد بزاقي، کيست ها و تومورهاي ادنتوژنيک در دانشکده دندانپزشکي مشهد – ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشخيص هيستوپاتولوژي
مقاله ضايعات غدد بزاقي
مقاله کيست ادنتوژنيک
مقاله تومور ادنتوژنيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساغروانيان نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پورجاجرم حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي نژاد جهانشاه
جناب آقای / سرکار خانم: افضل آقايي منور
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بسياري از ضايعات دهاني نماي کلينيکي مشابهي دارند. بنابراين بررسي هيستوپاتولوژي جهت ارايه تشخيص نهايي و کنترل کامل ضايعه ضروري مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي تطابق بين تشخيص هاي کلينيکي و هيستوپاتولوژي در سه گروه از ضايعات دهاني در طي ۳۰ سال (۸۵-۱۳۵۵) در دانشکده دندانپزشکي مشهد مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه گذشته نگر اطلاعات کلينيکي و هيستوپاتولوژي سه گروه از ضايعات (۴۵۰ نمونه از ضايعات غدد بزاقي، ۱۰۵۸ کيست ادنتوژنيک و ۱۹۵ تومور ادنتوژنيک) در طي دوره ۳۰ ساله مقايسه شد. اطلاعات کلينيکي شامل سن و جنس بيمار، مکان ضايعه و تشخيص کلينيکي بود. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS با ويرايش ۱۵ و آزمون هاي t-test و Fisher’s Exact test تحليل شد.
يافته ها: تشخيص هاي کلينيکي و هيستوپاتولوژي با استفاده از درصد تطابق و درصد عدم تطابق مقايسه شد. تطابق کلي بين تشخيص هاي کلينيکي و هيستوپاتولوژي به ترتيب براي کيست هاي ادنتوژنيک ضايعات غدد بزاقي و تومورهاي ادنتوژنيک به ترتيب
%۶۹٫۳، %۶۵٫۱ و %۴۸٫۷ بود. کيست رزيجوال، موکوسل و ادنتوما در هر گروه مورد مطالعه بالاترين تطابق را نشان داد.
نتيجه گيري: نتيجه گيري مي شود که در برخي موارد جهت به حداقل رساندن عدم تطابق، ارايه رويکردهاي مناسب و توجه بيشتر به نماي کلينيکي ضايعه ضروري است. با اين وجود ضايعات با نماهاي کلينيکي غيراختصاصي نيازمند تشخيص پاتولوژي هستند.