مقاله مقايسه شاخص هاي طول، وزن، سن و خاوياردهي بين گونه تاسماهي ايراني (Acipenser persicus) و تاسماهي روسي (A.gueldenstaedtti) در حوضه جنوبي درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه شاخص هاي طول، وزن، سن و خاوياردهي بين گونه تاسماهي ايراني (Acipenser persicus) و تاسماهي روسي (A.gueldenstaedtti) در حوضه جنوبي درياي خزر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله درياي خزر
مقاله تاسماهي ايراني
مقاله تاسماهي روسي
مقاله خاويار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جوشيده هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزخوش قلب محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقيم مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين بررسي مقايسه و بررسي اختلاف پارامترهاي طول فورك، وزن، سن و خاوياردهي دو گونه تاسماهي ايراني و تاسماهي روسي بود. اين پارامترها در ۸۱۹۶۳ عدد ماهي شامل ۵۸۲۳۹ عدد تاسماهي ايراني (قره برون) و ۲۳۷۲۴ عدد تاسماهي روسي (چالباش) به تفكيك نر و ماده طي سالهاي ۱۳۶۹ الي ۱۳۸۱ در سواحل جنوبي درياي خزر در آبهاي ايران اندازه گيري و براي مقايسه بين دو گونه مورد بررسي قرار گرفت. از آزمون ناپارامتريک Mann-Whitney-U Test-Ver11 براي نشان دادن اختلاف يا عدم اختلاف بين فاكتورهاي مورد نظر در دو گونه استفاده شد. از مقايسه آماري فاكتورهاي طول، وزن، سن، و خاوياردهي بين دو گونه تاسماهي ايراني و تاسماهي روسي (نر و ماده) در آزمون Mann-Whitney در فاصله اطمينان ۹۹%، نشاندهنده اختلاف معني دار بين شاخص هاي مورد مطالعه بين دو گونه است (Asymp.Sig.(2-tailed)=0). در بررسي ميانگين سالانه فاكتورهاي فوق نيز همواره مقادير ياد شده در گونه تاسماهي ايراني نسبت به تاسماهي روسي اختلاف داشته و بيشتر بوده است. به طوريكه ميانگين طول در گونه تاسماهي ايراني طي ۱۳ سال معادل ۹/۱۴±۲/۱۴۹ سانتي متر و در گونه تاسماهي روسي برابر ۶/۱۳± ۹/۱۳۰ سانتي متر بود. از نظر ميانگين وزن نيز تاسماهي ايراني داراي ميانگين ۳/۸±۷/۲۵ كيلوگرم و تاسماهي روسي داراي ۴/۷±۴/۲۱ كيلوگرم بود. ميانگين سن تاسماهي ايراني طي ۱۳ سال معادل ۵/۲± ۷/۱۵ سال و تاسماهي روسي معادل ۴/۲±۱/۱۴ سال بود. تاسماهي ايراني داراي ميانگين خاويار دهي ۸/۱±۹/۴ كيلوگرم و تاسماهي روسي داراي ميانگين ۷/۱±۹/۳ كيلوگرم بود. اين فاكتورها در جنسيت هاي مختلف نر و ماده تاسماهي ايراني نيز همواره طي سالهاي بررسي بيشتر از تاسماهي روسي بود.