مقاله مقايسه شاخص هاي عددي تنوع گونه اي در سه رويشگاه با شدت چراي متفاوت (مطالعه موردي: مرتع گردنه زنبوري ارسنجان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه شاخص هاي عددي تنوع گونه اي در سه رويشگاه با شدت چراي متفاوت (مطالعه موردي: مرتع گردنه زنبوري ارسنجان)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه اي
مقاله شدت چرا
مقاله شاخص تنوع
مقاله ارسنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادم الحسيني زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حفاظت همه جانبه از اکوسيستم هاي مرتعي مستلزم مديريت بر مبناي حفظ و نگهداري از تنوع گونه اي موجود در آنهاست. يکي از فشارهاي مخرب فيزيکي بر عرصه مرتع که باعث کاهش و تغيير در تنوع گونه اي مي گردد، چراي مفرط دام مي باشد. به منظور بررسي اثرات چراي دام بر تنوع گونه اي و مقايسه آن با عرصه قرق در مرتع گردنه زنبوري ارسنجان، سه رويشگاه متفاوت قرق شده، تحت چراي متوسط و تحت چراي سنگين انتخاب و با استفاده از ۱۵ قاب يک متر مربعي در طول ۳ ترانسکت اقدام به نمونه برداري گرديد. در داخل هر قاب فهرست گونه هاي موجود، درصد تاج پوشش و تعداد افراد هر گونه يادداشت شد. براي ارزيابي شاخص هاي عددي تنوع، از نرم افزار Ecological Methodology استفاده و شاخص هاي تنوع سيمپسون، شانون، N1 هيل و بريلوئين محاسبه گرديد. تجزيه داده ها در محيط نرم افزار SPSS انجام شد و مقايسه شاخص هاي مختلف تنوع بين مناطق با شدتهاي چرايي مختلف توسط آزمون توکي صورت پذيرفت. نتايج حاصل از محاسبه شاخص هاي تنوع نشان داد مقدار عددي تنوع در تمامي شاخص هاي مورد محاسبه در منطقه قرق بيشترين مقدار و در منطقه با چراي سنگين کمترين مقدار را دارد. تمامي شاخصهاي مورد استفاده، متنوع تر بودن عرصه قرق را در مقايسه با عرصه تحت چراي سنگين تاييد کرده و آزمون آماري توکي نيز معني دار بودن اختلاف بين اين دو عرصه را از لحاظ تفاوت در ميزان تنوع در سطح آماري ۵ درصد به اثبات رساند. سه شاخص تنوع سيمپسون، شانون و N1 هيل در منطقه قرق و منطقه تحت چراي متوسط تفاوت معني داري را نشان ندادند. در حاليکه بين منطقه تحت چراي متوسط و عرصه تحت چراي سنگين در سطح ۵ درصد تفاوت آماري معني دار وجود داشت. شاخص بريلوئين بين عرصه تحت چراي متوسط با منطقه تحت چراي سنگين و نيز با عرصه قرق هيچ اختلاف آماري معني داري را نشان نداد.